Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Chủ đề 4: Phản ứng tráng gương của glucozo có đáp án

Chủ đề 4: Phản ứng tráng gương của glucozo có đáp án

Chủ đề 4: Phản ứng tráng gương của glucozo có đáp án

  • 172 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?
Xem đáp án

Hướng dẫn:

nAg = 15/108 mol

C6H12O+ Ag2O → C6H12O+ 2Ag (1)

Theo pt (1) ta có nC6H12O= ½.nAg = ½.(15/108)  =  0,07 mol

mctC6H12O=0,07 .180 = 12,5g

C% C6H12O6 = (12,5/250).100% = 5%


Câu 3:

Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với dd AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.
Xem đáp án

nglucozo = 9/180 = 0,05 mol

⇒ nAg = 2nglucozo = 0,1 mol

⇒ mAg = 10,8g

Chọn A.


Câu 4:

Đun nóng dd chứa 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là:
Xem đáp án

nAg toi da=2.nglucozo=2.36180=0,4molmAg toi da=43,2gam

Chọn D.


Câu 5:

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NHthì thu được 32,4 g  Ag .giá trị m là:

Xem đáp án

nglucozo=12.nAg=12.32,4108=0,15molmglucozo=0,15.180=27 gam

Chọn C.


Câu 6:

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag giá trị m là (H= 75%):
Xem đáp án

nAg = 16,2/108 = 0,15 mol

Vì H = 75% nên ta có:

nglucozo=0,1575.100.12=0,1mol

⇒ mglucozo = 0,1.180 = 18g

Chọn B.


Câu 9:

Đun nóng dd chứa 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%. Giá trị m là.
Xem đáp án

Vì H = 75% nên:

nAg=2.nglucozo100.75=x.54180100.75=0,45 mol

⇒ mAg = 0,45.108 = 48,6g

Chọn B.


Câu 11:

Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo trong hỗn hợp ban đầu là:

Xem đáp án

nglucozo=12.nAg=12.3,24108=0,015 mol

⇒ mglucozo = 0,015.180 = 2,7g

⇒ msaccarozo = mhh - mglucozo = 6,12 - 2,7 = 3,42g

Chọn B.


Câu 12:

Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là
Xem đáp án

nglucozo=12.nAg=12.6,48108=0,03molmglucozo=0,03.180=5,4 gamC%=5,437,5.100=14,4%

Chọn B.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương