IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Chủ đề 6: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo có đáp án

Chủ đề 6: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo có đáp án

Chủ đề 6: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo có đáp án

  • 182 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Xem đáp án

Hướng dẫn:

C6H10O5n+nH2OnC6H12O6      162n                         180n                      g    1.80%                180n.1.80%162n0,89    kg


Câu 2:

Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46º bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

m(C6H10O5)= 150.81% = 121,5 g

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

⇒ nC2H5OH =2.nC6H12O= 2.n.n(C6H10O5)= 2n.(121,5/162n) = 1,5 mol

VC2H5OH  = m/D = (1,5.46)/0,8 = 86,25 ml

Vdd = (86,25.46)/100 = 187,5 ml


Câu 3:

Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là nhiêu?
Xem đáp án

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

mtinh bot = 1/100.20 = 0,2 kg ⇒ ntinh bot = 1/810 kmol

Vì hiệu suất bằng 75% nên:

nglucozo=ntinh bot100.75=1810100.75=11080kmol

mglucozo=11080.180=0,16667kg=166,67g

Chọn A.


Câu 4:

Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được:
Xem đáp án

ntinh bot = nglucozo = 1/162 kmol ⇒ mglucozo = 1/162.180 = 1,11 kg

Chọn B.


Câu 7:

Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.

Xem đáp án

1 tấn = 1000 kg

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

m tinh bot = 1000/100.65 = 650kg ⇒ ntinh bot = 325/81 kmol

Vì hiệu suất cả quá trình là 80% nên:

nancol=2.ntinh bot100.80=2.32581100.80=52081kmolmancol=295,3kg

Chọn B.


Câu 8:

Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. Toàn bộ COsinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 750 gam kết tủa. Hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Tương tự bài 5.

Lưu ý: Bài này cho hiệu suất từng giai đoạn nên chúng ta cần tính theo từng giai đoạn, tính từ sản phẩm để tìm ra chất phản ứng.

Chọn B.


Câu 11:

Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều chế được V lít ancol etylic 46º. Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của V là.

Xem đáp án

mtinh bot = 100/100.81 = 81 kg

Vì H = 75% nên:

nancol=2.ntinh bot100.75=2.81165100.75=0,75kmolmancol=0,75.46=34,5kg Vì D=0,8 g/ml nên: Vancol=34,50,8=43,125 litVancol 46o=43,12546.100=93,75 lit

Chọn C.


Câu 12:

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O        (1)

2CO+ Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2        (2)

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO+ H2O        (3)

Theo bài ta có:

n↓(1) = nCO2(1) = 550/100 = 5,5 mol

n↓(3) = nCa(HCO3)2 = 100/100 = 1 mol ⇒ nCO2(2) = 2nCa(HCO3)= 2.1 = 2 mol

⇒ nCO2 = 5,5 + 2= 7,5 mol

Vì hiệu suất phản ứng lên men là 81% nên:

ntinh bot=12.nCO281.100=12527molmtinh bot=12527.162=750g

Chọn D.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương