IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Tính chất của phi kim (phần 2)

Tính chất của phi kim (phần 2)

Tính chất của phi kim (phần 2)

  • 226 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần:

Xem đáp án

Tính phi kim: P < O < F

Đáp án: B


Câu 2:

Hỗn hợp X gồm Zn, Mg và Fe. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl thu được 11,20 lít khí (đktc). Mặt khác, để tác dụng vừa hết m gam X cần 12,32 lít clo (đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp là

Xem đáp án

Gọi số mol của Zn, Mg và Fe lần lượt là x, y và z mol

TN1: tác dụng với dung dịch HCl tạo 0,5 mol khí H2

Đáp án: B


Câu 3:

X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố:

Xem đáp án

Gọi phi kim cần tìm là X

=> hợp chất hiđro của X là: XH3

Ta có: phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%

Đáp án: B


Câu 5:

Hỗn hợp khí X gồm O2, CO2, Cl2SO2. Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua:

Xem đáp án

Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua dung dịch NaOH vì CO2 Cl2 và SO2 đều có phản ứng

Đáp án B


Câu 7:

Mức độ hoạt động hóa học mạnh hay yếu của phi kim được thường được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với

Xem đáp án

Mức độ hoạt động mạnh hay yếu của phi kim căn cứ vào khả năng của phi kim đó phản ứng với kim loại và hiđro.

Đáp án: C


Câu 8:

Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với:

Xem đáp án

Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với hiđro hoặc với kim loại

Đáp án: A


Câu 9:

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit là

Xem đáp án

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit là S, C, P

Loại B, C và D vì Cl2Br2 không phản ứng với O2

Đáp án: A


Câu 10:

Dãy gồm các nguyên tố phi kim là

Xem đáp án

Dãy gồm các nguyên tố phi kim là Cl, C, P, S

Đáp án: B


Câu 11:

Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường

Xem đáp án

Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường là: Cl2, H2, N2, O2

Loại A vì S ở thể rắn

Loại B và D vì Br2 ở thể lỏng

Đáp án: C


Câu 12:

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái

Xem đáp án

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay