Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Tính chất hóa học, Khái quát về sự phân loại của oxit.(phần 2)

Tính chất hóa học, Khái quát về sự phân loại của oxit.(phần 2)

Tính chất hóa học, Khái quát về sự phân loại của oxit.(phần 2)

  • 740 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Oxit bazơ không có tính chất hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Oxit bazơ không  tác dụng được với tất cả kim loại.                                                                                                                                                                                


Câu 2:

Dãy các chất tác dụng được với oxit bazơ Na2O là:


Câu 3:

Tính chất hóa học của oxit axit là

Xem đáp án

Chọn D

Tính chất hóa học của oxit axit là

- Tác dụng với nước.

- Tác dụng với dung dịch bazơ.

- Tác dụng với một số oxit bazơ.


Câu 4:

Oxit axit có thể tác dụng được với

Xem đáp án

Chọn D

Tính chất hóa học của oxit axit là

+ Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

+ Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

+ Tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối


Câu 5:

Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

 

Xem đáp án

Chọn A

Các oxit bazơ tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: 


Câu 6:

Oxit nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường?

Xem đáp án

Chọn C

Các oxit bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ (trừ BeO, MgO) tác dụng được với nước ở điều kiện thường.


Câu 7:

Trong những dãy oxit sau, dãy gồm những chất tác dụng được với nước để tạo ra dung dịch kiềm là:

Xem đáp án

Chọn B

Ghi nhớ: các oxit của kim loại kiềm và kiềm thổ (trừ BeO, MgO) tác dụng được với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch bazơ

A. loại CuO

B. thỏa mãn

C. loại CuO ; Fe2O3

D. loại tất cả


Câu 8:

Dãy các chất nào tác dụng được với nước?

Xem đáp án

Chọn A

A đúng

B sai do NO,CO không tác dụng với nước

C sai do FeO không tác dụng với nước

D sai do NO, CO, FeO không tác dụng với nước


Câu 9:

Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2). Dùng dung dịch nào sau đây để tách được những tạp chất ra khỏi CO?

Xem đáp án

Chọn B

Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư, các tạp chất CO2; SO2 (là oxit axit) bị giữ lại. Khí đi ra khỏi dung dịch là CO (oxit trung tính không tác dụng với bazơ)

PTHH:


Câu 10:

Cho 15,3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Công thức của oxit trên là

Xem đáp án

Chọn C

Đặt công thức hóa học của oxit là MO

PTHH:

Vậy kim loại M là Ba. Công thức oxit là BaO.


Câu 12:

0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:


Câu 13:

Hòa tan 4,88 gam hỗn hợp A gồm MgO và FeO trong 200 ml dung dịch H2SO4 0,45M loãng thì phản ứng vừa đủ, thu được dung dịch B. Phần trăm khối lượng của MgO trong A là

Xem đáp án

Chọn C

Gọi số mol của MgO và FeO trong hỗn hợp A là x và y mol

Vì mA = mMgO + mFeO = 40x + 72y

→ 40x + 72y = 4,88 (1)

Phương trình hóa học:


Câu 15:

Hòa tan hoàn toàn 53,6 gam hỗn hợp A gồm (FeO, CuO) cần dùng vừa đủ 500 ml dung dịch H2SO4 1,4M (D = 1,2g/ml) thu được dung dịch X. Giả thiết thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. Nồng độ phần trăm của muối FeSO4 trong dung dịch X là

Xem đáp án

Chọn D

Gọi số mol của FeO và CuO lần lượt là x và y mol

Ta có: mdd H2SO4 = D.V = 1,2.500 = 600 gam

Vì phản ứng không tạo ra chất khí hay kết tủa nên:

mdd sau pư = mtrưc pư = mhh A + mdd axit = 53,6 + 600 = 653,6 gam.


Câu 16:

Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3  tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3  trong hỗn hợp X lần lượt là :

Xem đáp án

Chọn B

Gọi a là số mol của CuO và b là số mol của Fe2O3 có trong 20 gam.

Theo bài ra, ta có nHCl = 0,2 . 3,5 = 0,7 mol 


Câu 17:

Khí nào sau đây không phản ứng với H2O và dung dịch NaOH?

Xem đáp án

Chọn C

CO là oxit trung tính nên không tác dụng với H2O và NaOH.


Câu 19:

Hòa tan 6,2g Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

Xem đáp án

Chọn A

nNa2O=mNa2OMNa2O=6,262=0,1mol

PTHH:

Na2O + H2O  2NaOH0,1                       0,2         molCM (NaOH)=nNaOHVNaOH=0,22=0,1M.


Câu 23:

Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:

Xem đáp án

Chọn A

Một số oxit bazơ (như Na2O; K2O; BaO; CaO ...)  tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

Lưu ý:

Thông thường những oxit bazơ tác dụng được với nước thì cũng tác dụng được với oxit axit.


Câu 24:

Các oxit nào sau đây phản ứng với nhau từng đôi một: CaO(1); K2O(2); CuO(3); FeO(4); CO2(5); SO2(6)

Xem đáp án

Chọn D

Các cặp chất xảy ra phản ứng là:

CaO và CO2;

CaO và SO2

K2O và CO2;K2O và SO2.


Câu 25:

Oxit bazơ K2O có thể tác dụng được với oxit axit là:

Xem đáp án

Chọn C

Trong 4 đáp án, chỉ có SO2 là oxit axit.

PTHH:


Câu 26:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Xem đáp án

Chọn B

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là Na2O.

PTHH:

Na2O + H2O  2NaOH 


Câu 27:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Xem đáp án

Chọn A

K2O tác dụng được với nước tạo ra dd bazơ 

PTHH:

K2O + H2O  2KOH


Câu 28:

Oxit tan trong nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là:

Xem đáp án

Chọn D

CuO không tan trong nước;

BaO tan trong nước tạo thành dd bazơ làm quỳ chuyển xanh

CO không tan trong nước

SO3 tan trong nước tạo thành dung dịch axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.


Câu 29:

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?

Xem đáp án

Chọn B

A. Chỉ có MgO là oxit

B. đúng

C. Chỉ có SO2 , CO2 là oxit

D. Chỉ có CaO, BaO là oxit


Câu 30:

Dãy chất gồm các oxit axit là:

Xem đáp án

Chọn C

Loại A do NO là oxit trung tính;

Loại B do Na2O là oxit bazơ

Loại D do CO và NO là oxit trung tính, Al2O3 là oxit lưỡng tính.


Câu 31:

Dãy chất gồm các oxit bazơ:

Xem đáp án

Chọn B

Loại A do NO là oxit trung tính;

Loại C do CO2 là oxit axit;

Loại D do P2O5Mn2O7 là oxit axit.


Câu 33:

Chất nào sau đây khi phản ứng với nước tạo thành dung dịch mang tính axit?

Xem đáp án

Chọn C

Trong 4 đáp án, chỉ có SO3 là oxit axit. 

SO3 + H2O  H2SO4 (axit sunfuric)

 


Bắt đầu thi ngay