IMG-LOGO

Axit Axetic (Phần 2)

Axit Axetic (Phần 2)

  • 271 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Axit axetic có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại trước H và với muối, bởi vì trong phân tử có chứa

Xem đáp án

Đáp án: D

Axit axetic có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại trước H và với muối, bởi vì trong phân tử có chứa nhóm –COOH.


Câu 2:

Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric làm xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là

Xem đáp án

Đáp án: C

PTHH: CH3COOH + C2H5-OH H2SO4,t0 CH3COOC2H5 + H2O

=> sản phẩm thu được là: etyl axetat

 


Câu 3:

Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Chất làm quỳ tím đổi màu là CH3COOH.

B, C và D không phải là axit => không làm quỳ chuyển đỏ


Câu 4:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ

Xem đáp án

Đáp án: C

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ 2-5%


Câu 5:

Cho các chất sau: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe. Số chất có thể tác dụng với dung dịch axit axetic là

Xem đáp án

Đáp án: D

Các chất có thể tác dụng với axit axetic là: ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

2CH3COOH + ZnO  CH3COO2Zn + H2O

CH3COOH + KOH  CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa + CO2 + H2O

2CH3COOH + Fe CH3COO2Fe + H2


Câu 6:

Tổng hệ số (là các số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng cháy của axit axetic là

Xem đáp án

Đáp án: C

Phản ứng cháy của axit axetic là:

CH3COOH+2O2to2CO2+2H2O

=> tổng hệ số là: 1 + 2 + 2 + 2 = 7


Câu 7:

Giấm ăn là dung dịch của axit axetic trong nước, trong đó nồng độ axit axetic từ 2-5%. Lượng axit axetic tối thiểu có trong 1 lít giấm ăn (Dgim ăn = 1,01 g/ml) là

Xem đáp án

Đáp án: B

Ta có: Vgim ăn = 1 lít = 1000 ml

 khối lượng giấm ăn là:

mgim ăn=Vgim ăn . Dgim ăn=1000.1,01=1010 gam

Mà trong dung dịch giấm ăn nồng độ axit axetic từ 2-5%

 khối lượng axit axetic là: 1010.2% ≤ maxit ≤ 1010.5%

=> 20,2  maxit  50,5 gam

Xét 4 đáp án chỉ có 20,2 gam thỏa mãn


Câu 8:

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng là 

Xem đáp án

Đáp án: C

PTHH:CH3COOH + C2H5OH H2SO4,t0 CH3-COOC2H5 + H2O

Ban đầu: 1                    5023                           mol

Theo PTHH, vì lượng C2H5OH dư nên lượng CH3COOC2H5 theo lí thuyết phải tính theo lượng CH3COOH.

 khối lượng CH3COOC2H5 thu được theo lí thuyết = 1.88 = 88 gam

Thực tế chỉ thu được 55 gam

 hiệu suất phản ứng H=5588.100%=62,5%


Câu 9:

Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Giá trị của a là

 

Xem đáp án

Đáp án: B

CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O

Gọi khối lượng dung dịch CH3COOH và NaOH lần lượt là m1m2 gam

Ta có: nCH3COOH=m1.a100.60=m1.a6000mol;nNaOH=m2.10100.40=m2400mol

Theo phản ứng: nCH3COOH=nNaOH=nCH3COONa

m1.a6000=m2400a=15.m2m1(1)

Dung dịch muối thu được là CH3COONa

Vì phản ứng không sinh ra kết tủa hay khí bay đi  khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:

mdd trưc p = mdd sau p = m1 + m2

 20,5.m2 = 10,25.(m1 + m2 m1 = m2  

Thay vào (1)  a = 15.

 


Câu 10:

Cho 180 gam axit axetic tác dụng với 138 gam rượu etylic (có xúc tác axit). Sau khi phản ứng hoàn toàn đã có 44% lượng axit chuyển thành este. Khối lượng este thu được là

Xem đáp án

Đáp án: C

nCH3COOH=18060=3mol;nC2H5OH=13846=3mol

 nCH3COOH phản ứng = 3.44% = 1,32 mol

PTHH:     CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

Ban đầu:       3 mol            3 mol                             0

Phản ứng:   1,32 mol  →  1,32 mol          →         1,32 mol

=> Khối lượng este thu được là: 1,32.88 = 116,16 (gam)

 


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương