IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Luyện tập chương 2: Kim loại

Luyện tập chương 2: Kim loại

Luyện tập chương 2: Kim loại

  • 333 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 8:

Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:


Câu 9:

Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước thu được dung dịch có nồng độ:

Xem đáp án

C%NaOH=mNaOHmdd.100%=0,1.40100.100%=4%.

Đáp án B


Câu 14:

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 16:

Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay