IMG-LOGO

Saccarozơ (Phần 2)

Saccarozơ (Phần 2)

  • 289 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Công thức phân tử của saccarozơ là

Xem đáp án

Đáp án: C

Công thức phân tử của saccarozơ là C12H22O11


Câu 2:

Đường mía là loại đường nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Đường mía là loại đường saccarozơ


Câu 3:

Saccarozơ tham gia phản ứng hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân.

 


Câu 4:

Saccarozơ có những ứng dụng trong thực tế là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Saccarozơ có những ứng dụng trong thực tế là: Nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm, thức ăn cho người, pha chế thuốc


Câu 5:

Khi đun nóng dung dịch đường saccarozơ có axit vô cơ xúc tác ta được dung dịch chứa:

Xem đáp án

Đáp án D

- Khi đun nóng dung dịch có axit làm xúc tác, saccarozơ bị thuỷ phân tạo ra glucozơ và fructozơ                

C12H22O11 + H2O  axit. t°C6H12O6 + C6H12O6       

                                             Glucozơ       Fructozơ


Câu 6:

Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch saccarozơ, rượu etylic và glucozơ?

Xem đáp án

Đáp án: B

- Cho lần lượt các dung dịch trên tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3

+ Xuất hiện kết tủa → glucozơ

C6H12O6 + Ag2O NH3 C6H12O7+ 2Ag

+ Không có hiện tượng gì là saccarozơ và rượu etylic (nhóm I)

- Phân biệt nhóm I: Thêm vào từng dung dịch một ít HCl, sau đó đun nóng, rồi tiếp tục cho tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3

+ Xuất hiện kết tủa → saccarozơ 

C12H22O11 + H2Oaxit HCl,toC6H12O6 (glu) +C6H12O6 (fruc)C6H12O6 +Ag2O NH3C6H12O7 + 2Ag

+ Không hiện tượng → rượu etylic


Câu 7:

Khi đun nóng dung dịch saccarozơ với dung dịch axit, thu được dung dịch có phản ứng tráng gương, do

Xem đáp án

Đáp án: B

Khi đun nóng dung dịch saccarozơ với dung dịch axit, thu được dung dịch có phản ứng tráng gương, do saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ phương trình thủy phân

C12H22O11 + H2O axit,t°  C6H12O6 + C6H12O6 C6H12O6 + Ag2O  NH3 C6H12O7+ 2Ag


Câu 8:

Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch saccarozơ, axit axetic, benzen và glucozơ?

Xem đáp án

Đáp án: B

- Cho 4 mẫu thử hòa tan vào nước và quan sát kĩ:

+ Dung dịch không tan trong nước, nổi lên trên nước là benzen

+ Các dung dịch còn lại tan trong nước

- Nhúng quỳ tím lần lượt các dung dịch trên:

+ Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là  axit axetic

+ Không làm đổi màu quỳ tím là saccarozơ và glucozơ

- Cho 2 dung dịch còn lại tác dụng với tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3:

+ Dung dịch nào xuất hiện kết tủa là glucozơ

C6H12O6 + Ag2O NH3 C6H12O7+ 2Ag

+ Không có hiện tượng gì là saccarozơ


Câu 9:

Thông thường nước mía chứa 13% saccarozơ. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên thì hàm lượng saccarozơ thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất tinh chế đạt 80%

Xem đáp án

Đáp án: B

Về lí thuyết thì 1 tấn nước mía chứa 1000.13% = 130 kg  saccarozơ

Nhưng hiệu suất = 80%  Lượng saccarozơ thu được là: 130.80% = 104 kg


Câu 10:

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 34,2 gam saccarozơ rồi tiến hành phản ứng tráng gương. Tính lượng Ag tạo thành sau phản ứng, biết hiệu suất cả quá trình tráng gương là 80%?

Xem đáp án

Đáp án: C

msaccarozơ =  34,2342=0,1 mol C12H22O11+ H2O  axit, t° C6H12O6 (glu) + C6H12O6 (fruc)      0,1 mol                         0,1mol                           0,1 mol

Vì glucozơ và fructozơ đều có phản ứng tráng gương và có công thức phân tử giống nhau, nên ta gộp thành 1 phương trình:

C6H12O6 + Ag2O  NH3 C6H12O7+ 2Ag 0,2 mol                                              0,4 mol  mAg = 0,4.108.80% = 34,56 gam


Câu 11:

Thuỷ phân hoàn toàn m gam saccarozơ thu được 270 gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án: D

Gi s mol saccarozơ đã thy phân là x mol C12H22O11+ H2O axit,t°  C6H12O6 (glu) + C6H12O6 (fruc)            x mol                              x mol                 x mol  mglucozơ + mfructozơ  = 180x + 180x = 270 gam x = 0,75 mol  msaccarozơ = 0,75.342 = 256,5 gam


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương