Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Tính chất hóa học của kim loại

Tính chất hóa học của kim loại

Tính chất hóa học của kim loại

  • 311 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Đồng kim loại có thể phản ứng được với


Câu 5:

Lấy một ít bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đủ rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch. Hiện tượng xảy ra là


Câu 6:

Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là

Xem đáp án

FeCl3: nâu đỏ


Câu 11:

Ngâm một viên kẽm sạch trong dd CuSO4. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?

Xem đáp án

Đáp án B

Kẽm đứng trước Cu trong dãy điện hóa do đó đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối:

Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Hiện tượng: Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.


Câu 12:

Kim loại nhôm bị hòa tan bởi H2SO4 loãng, thu được muối sunfat và khí hiđro. Phản ứng mô tả hiện tượng trên là

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng đúng là: 2Al + 3H2SO→ Al2(SO4)3 + 3H2


Câu 13:

Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế các kim loại hoạt động trung bình


Câu 14:

Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:

Xem đáp án

Đáp án C

Tính chất hóa học chung của kim loại gồm: tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với muối.


Câu 17:

Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Kết luận sai là: Kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng: Cu, Ag


Câu 18:

Axit sunfuric loãng tác dụng được với dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

H2SO4 loãng tác dụng được với oxit bazơ, bazơ, kim loại đứng trước H, muối

A. Loại CO2

B. Loại Cu

C. Loại H2O, SO3

D. Thỏa mãn


Câu 19:

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

Xem đáp án

Đáp án C

SO2là oxit axit nên không phản ứng được với HCl


Câu 20:

Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Axit H2SO4 loãng phản ứng được với: Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2

Loại A vì Cu không phản ứng

Loại B vì Ag không phản ứng

Loại C vì SO2 không phản ứng


Câu 21:

Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án C

Nhôm đứng trước đồng trong dãy điện hóa do đó sẽ đẩy đồng ra khỏi muối

3CuSO4 + 2Al  3Cu + Al2(SO4)3

Hiện tượng: Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.


Bắt đầu thi ngay