Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Tính chất hóa học của muối

Tính chất hóa học của muối

Tính chất hóa học của muối

  • 369 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?

Xem đáp án

Đáp án C

Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2  + H2O

SO2: lưu huỳnh đioxit


Câu 3:

Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là


Câu 10:

Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Cho PTHH: NaOH + X → Fe(OH)3 + Y. Chất X và Y trong PTHH trên là:


Câu 15:

Fe(OH)3tA+B. A và B là

Xem đáp án

Chọn B

Nhiệt phân bazơ không tan thu được oxit tương ứng và nước.


Câu 19:

Khi phân hủy bằng nhiệt 14,2 gam CaCO3 và MgCO3 ta thu được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu lần lượt là:

Xem đáp án

Chọn B

Gọi số mol của CaCO3 và MgCO3 lần lượt là x và y mol

%mCaCO3=0,1.10014.2.100%=70,42%;%mMgCO3 = 100% - 70,42% = 29,58%.


Câu 21:

Cho dãy các dung dịch: MgCl2, NaOH, H2SO4, CuSO4, Fe(NO3)3. Khi cho dung dịch trên tác dụng với nhau từng đôi một thì số phản ứng không xảy ra là

Xem đáp án

Chọn A 

 

MgCl2

NaOH

H2SO4

CuSO4

Fe(NO3)3

MgCl2

 

X

-

-

-

NaOH

 

 

X

X

X

H2SO4

 

 

 

-

-

CuSO4

 

 

 

 

-

Dấu X là có phản ứng xảy ra

Dấu – là không có phản ứng xảy ra

→ có 6 cặp chất đổ vào nhau không có phản ứng xảy ra


Câu 24:

Dung dịch nào sau đây không phản ứng với dung dịch BaCl2?

Xem đáp án

Chọn D

Dung dịch không phản ứng với dung dịch BaCl2 là HNO3.


Câu 25:

Cho 1,84g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

Xem đáp án

Chọn C

Cách 1: Tính toán theo PTHH:

Gọi số mol của ACO3 và BCO3 lần lượt là x và y

Cách 2: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:

Đặt hai muối cacbonat ban đầu tương đương với 1 muối là MCO3:

MCO3 + 2HCl  MCl2 + CO2 + H2O0,03                            0,03        0,03           mol

mmui = 1,84 + (71 - 60).0,03 = 2,17 gam.


Câu 26:

Cho dãy chuyển hóa sau:

Các chất A, B, C trong dãy trên lần lượt là:


Bắt đầu thi ngay