IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Đề thi Hóa 9 giữa kì 1 có đáp án

Đề thi Hóa 9 giữa kì 1 có đáp án

Đề thi Hóa 9 giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2294 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dung dịch H2SO4tác dụng được với chất nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng:

H2SO4+ 2NaOH → Na2SO4+ 2H2O


Câu 2:

Trong các oxit sau, oxit không tan trong nước là

Xem đáp án

Đáp án A

MgO không tan trong nước.

P2O5, Na2O tan tốt trong nước còn CO2tan ít trong nước.

Phương trình phản ứng:

P2O5+ 3H2O → 2H3PO4

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2+ H2OH2CO3


Câu 3:

Oxit tác dụng được với dung dịch H2SO4

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng:

CuO + H2SO4→ CuSO4+ H2O


Câu 4:

Dãy chất nào sau đây khi nhiệt phân hoàn toàn, sản phẩm thu được chỉ toàn là oxit

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng:

+) 4Fe(OH)2+ O2+ 2H2O → 4Fe(OH)3

2Fe(OH)3Fe2O3+ 3H2O

+) 2Al(OH)3Al2O3+ 3H2O


Câu 5:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2?

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng:

Ba(OH)2 + CO2→ BaCO3↓ + H2O


Câu 6:

Axit sunfuric loãng tác dụng được với dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng:

Zn + H2SO4→ ZnSO4+ H2

2NaOH + H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O

Na2O + H2SO4→ Na2SO4+ H2O


Câu 7:

Hoàn thành chuỗi biến hóa sau:

CuOCuCl2Cu(OH)2CuSO4CuCl2

Xem đáp án

Phương trình hóa học:

(1) CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

(2) CuCl2+ 2NaOH → Cu(OH)2↓+ 2NaCl

(3) Cu(OH)2+ H2SO4→ CuSO4+ 2H2O

(4) CuSO4+ BaCl2→ CuCl2+ BaSO4


Câu 8:

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: NaCl, HCl, K2SO4.

Xem đáp án

- Đánh số thứ tự và trích mẫu thử

- Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử:

+ Mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là HCl

+ Mẫu không làm đổi màu quì tím là NaCl, K2SO4(nhóm I).

- Cho BaCl2vào hai mẫu ở nhóm I:

+ Mẫu tạo kết tủa trắng là K2SO4:

BaCl2+ K2SO4→ BaSO4(↓ trắng)+ 2KCl

+ Mẫu không có hiện tượng gì xuất hiện là NaCl.


Câu 9:

Cho một hỗn hợp 2 muối khan MgCl2 và CaCO3 phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2(đktc).

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng.

c. Nếu dùng 80 ml dung dịch axit HCl nên trung hòa với 80 ml NaOH 2M thì dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển sang màu gì?

Xem đáp án

a. Phương trình hóa học:

MgCl2+ HCl → Phản ứng không xảy ra

CaCO3+ 2HCl → CaCl2+ CO2+ H2O

b. Ta có: Cho một hỗn hợp 2 muối khan MgCl2và CaCO3phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2(đktc). (ảnh 1)

Phương trình phản ứng:

 Cho một hỗn hợp 2 muối khan MgCl2và CaCO3phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2(đktc). (ảnh 2)

Theo phương trình phản ứng ta có: nHCl= 0,6 mol

Mà VHCl= 400 ml = 0,4 lít

Vậy Cho một hỗn hợp 2 muối khan MgCl2và CaCO3phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2(đktc). (ảnh 3)= 1,5 M

c. Có VHCl= 80 ml = 0,08 lít

Suy ra nHCl= 0,08.1,5 = 0,12 mol

VNaOH= 80 ml = 0,08 lít

Suy ra nNaOH= 0,08.2 = 0,16 mol

Phương trình hóa học:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Xét tỉ lệ: Cho một hỗn hợp 2 muối khan MgCl2và CaCO3phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2(đktc). (ảnh 4)

Suy ra NaOH dư, dung dịch sau phản ứng có tính bazơ.

Vậy dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương