Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Tính chất hóa học và Khái quát về sự phân loại oxit

Tính chất hóa học và Khái quát về sự phân loại oxit

Tính chất hóa học và Khái quát về sự phân loại oxit

  • 353 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt công thức hóa học của oxit là PxOy.

Theo bài ra: 31x + 16y = 142 (1)

Thay x = 2 vào (1) được y = 5.

Vậy công thức hóa học của oxit là P2O5.


Câu 2:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

Xem đáp án

Đáp án: B

Na2O là oxit bazơ nên tác dụng với nước được dung dịch bazơ.

PTHH:

  Na2O + H2O  2NaOH


Câu 3:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Xem đáp án

Đáp án: C

P2O5 là oxit axit nên tác dụng với nước được dung dịch axit.

PTHH:


Câu 5:

Dãy chất nào sau đây là oxit lưỡng tính

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với

Xem đáp án

Đáp án B

FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O0,05        0,1                              mol


Câu 7:

Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Khí CO bị lẫn tạp chất là khí CO2. Cách làm nào sau đây có thể thu được CO tinh khiết?


Câu 11:

Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là:

Xem đáp án

Chọn A

=> khối lượng Fe3O4 có trong quặng là 0,552 (tấn)

Vậy mFe = (0,522.3.56) :232 = 0,378 tn.


Câu 13:

Khử 44,8g hỗn hợp A gồm các oxit CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3bằng V(lít) khí CO ở nhiệt độ cao, thu được 40 gam chất rắn X. Giá trị của V là:

Xem đáp án

Chọn B

Phản ứng khử oxit của CO có thể hiểu là:

Trước là 44,8 g oxit sau thu được 40g chất rắn.

Vậy lượng chất rắn sau phản ứng bị giảm. 


Câu 14:

Dãy oxit nào sau đây vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

Xem đáp án

Chọn C

Chất vừa tác dụng được với nước, vừa tác dụng được với dung dịch bazơ là oxit axit

=> CO2, SO2 thỏa mãn


Câu 16:

Khử hoàn hoàn 24 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO bằng khí H2, sau phản ứng thu được 17,6 gam hỗn hợp 2 kim loại. Tổng thể tích khí H2 đã dùng là:

Xem đáp án

Chọn C

moxit = mKL + moxi  moxi = moxit  mKL  = 24  17,6 = 6,4 gam.


Câu 18:

Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml H2SO4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

Xem đáp án

Chọn A

Cần nhớ phản ứng cho oxit bazơ tác dụng với H2SO4 thì:

nH2SO4=nH2O (áp dụng bảo toàn nguyên tố H)

 nH2O =nH2SO4=0,5.0,1=0,05 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có:

moxit+mH2SO4 =mmui sunfat + mH2Ommui sunfat=moxit+mH2SO4 -mH2O= (2,81+0,05.98)-0,05.18 = 6,81 gam

 


Câu 19:

Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại có hóa trị II bằng dung dịch H2SO4có nồng độ 14,00% vừa đủ thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 16,22%. Oxit kim loại hóa trị II trên là

Xem đáp án

Chọn C

Gọi công thức của oxit hóa trị II là RO

Đặt mol RO = 1 (mol) 

mRO=nRO.MRO=R+16 gam

PTHH:

RO + H2SO4RSO4+H2O1              1            1                       mol

Vậy công thức của oxit kim loại là MgO


Câu 23:

Dựa vào tính chất hóa học, oxit được chia thành mấy loại?

Xem đáp án

Chọn D

Dựa vào tính chất hóa học oxit được chia làm 4 loại:

+ oxit bazơ

+ oxit axit

+ oxit lưỡng tính

+ oxit trung tính


Câu 24:

Oxit là:

Xem đáp án

Chọn C

 


Câu 25:

Oxit axit là:


Câu 26:

Oxit bazơ là:


Câu 27:

Oxit lưỡng tính là:


Câu 28:

Oxit nào sau đây là oxit bazơ:


Câu 29:

Oxit nào sau đây là oxit axit?


Câu 30:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Xem đáp án

Chọn C

P2O5 là oxit axit nên tác dụng được với nước để tạo dung dịch axit.


Câu 31:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

Xem đáp án

Chọn D

SO3 là oxit axit nên tác dụng được với nước để tạo thành dung dịch axit.


Câu 33:

Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Công thức hoá học của oxit sắt là:

Xem đáp án

Chọn B

Tỉ lệ khối lượng giữa Fe và O là 7/3

=> Đặt khối lượng của Fe là 7 thì khối lượng của O là 3


Bắt đầu thi ngay