Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Sinh học Thi Online (2023) Đề thi thử Sinh học THPT Uông Bí (Lần 1) có đáp án- Đề 1

Thi Online (2023) Đề thi thử Sinh học THPT Uông Bí (Lần 1) có đáp án- Đề 1

Thi Online (2023) Đề thi thử Sinh học THPT Uông Bí (Lần 1) có đáp án- Đề 1

  • 477 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống lúa gạo vàng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hiện tượng liên kết gen?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 6:

Trong các ngăn dạ dày của trâu, dạ có chứa vi khuẩn tiết ra enzim để tiêu hóa Xenllulozơ là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 7:

Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 8:

Ở thực vật, bào quan nào sau đây tham gia vào quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 9:

Ở vi khuẩn E. coli, thành phần nào sau đây không thuộc operon Lac?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 10:

Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở ti thể. Theo lí thuyết, sự di truyền của cặp gen này tuân theo quy luật nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 12:

Nhận định nào sau đây sai khi nói về mức phản ứng và thường biến

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 14:

Ưu điểm của phương pháp lai tế bào (dung hợp tế bào trần)

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 15:

Động vật nào sau đây hô hấp hiệu quả nhất trên cạn? 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 16:

Phân tử nào sau đây có chức năng vận chuyển axit amin

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 17:

Phiên mã là quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 18:

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tối đa 3 loại kiểu gen?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 19:

Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XY và giới đực là XX?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 22:

Trên mạch mã gốc của một gen có trình tự nucleotit là 3’AXG GTT AAG XXG 5’. Trình tự nucleotit trên mạch bổ sung của gen đó là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 24:

Nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, tỉ lệ kiểu hình phân đều ở hai giới. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 25:

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 26:

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 27:

Khi nói về hệ tuần hoàn, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 29:

Khi nói về vận chuyển các chất trong cây, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi ngay