Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Sinh học Thi Online (2023) Đề thi thử Sinh học THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Sinh học THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Sinh học THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa có đáp án

  • 333 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ở loài gà có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là

Xem đáp án

Phương pháp:

Củng cố kiến thức về các kiểu NST giới tính.

Cách giải:

Ở gà, 2n =78. Trong đó,có 36 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính.

XX là đực và XY là cái.

Chọn B.


Câu 2:

Trong cơ chế hoạt động của Operon – Lac, vị trí nào sau đây là nơi tương tác với protein ức chế?

Xem đáp án

Cách giải:

Quan sát hình ở phương pháp

Chọn D.


Câu 3:

Khâu thứ 2 trong quy trình tạo giống bằng công nghệ gen là

Xem đáp án

Phương pháp:

Quy trình kỹ thuật chuyển gen: gồm 3 bước:

Tạo ADN tái tổ hợp

Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận

Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp

Chọn B.


Câu 4:

Người đầu tiên xây dựng học thuyết về tiến hoá là

Xem đáp án

Phương pháp:

Người đầu tiên đề cập và xây dựng học thuyết về tiến hóa và Lamac.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn C.


Câu 5:

Ở một loài thực vật A thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp; B hoa đỏ trội hoàn toàn b hoa trắng; các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, phân li độc lập. Cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen là

Xem đáp án

Phương pháp:

Kiểu gen đồng hợp trội có dạng AA.

Kiểu gen dị hợp có dạng Aa.

Kiểu gen đồng hợp lặn có dạng aa.

Cách giải:

Hoa đỏ thuần chủng: AA.

Thân cao thuần chủng: BB.

Chọn A.


Câu 6:

Cừu Đôli là thành tựu của phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Cách giải:

Quy trình nhân giống như vậy gọi là nhân bản vô tính.

Chọn C.


Câu 7:

Phương pháp nào sau đây được áp dụng trong nhân giống ở thực vật, tạo ra cây giống mới có kiểu gen đồng hợp về các cặp gen?

Xem đáp án

Phương pháp:

Để tạo ra giống mới có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen thì có thể sử dụng 2 phương pháp:

+ Nuôi cấy hạt phấn.

+ Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn B.


Câu 8:

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1:1:1:1?

Xem đáp án

Phương pháp:

Viết sơ đồ lai của từng phép lai và chọn đáp số.

Cách giải:

Nhận thấy, ý B.

P:Abab×aBabF11:1AbaB:1Abab:1aBab:1abab 

Chọn B.


Câu 9:

Cơ thể dị đa bội được tạo ra bằng cách nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Dị đa bội là cơ thể có dạng kn1+kn2 ( n1,n2 là bộ NST của loài)

Cách giải:

Cơ thể dị đa bội là do lai xa và đa bội hóa.

Chọn B.


Câu 10:

Theo quan niệm Đacuyn nguyên liệu chủ yếu của tiến hoá là

Xem đáp án

Phương pháp:

Tham khảo SGK.

Cách giải:

Đacuyn cho rằng biến dị cá thể là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa.

Chọn A.


Câu 11:

Dạng đột biến nào sau đây vừa làm tăng số lượng nhiễm sắc thể, vừa làm tăng lượng ADN trong nhân tế bào?

Xem đáp án

Phương pháp:

Nắm được bản chất của các loại đột biến số lượng NST, đột biến gen.

Cách giải:

Đột biến lặp đoạn không làm tăng số lượng NST mà chỉ làm tăng lượng ADN.

Thể một nhiễm làm giảm số lượng NST và giảm lượng ADN.

Đột biến tam bội (3n) làm tăng thêm một bộ nhiễm sắc thể vừa làm tăng số lượng nhiệm sắc thể, vừa làm tăng lượng ADN trong nhân tế bào.

Đột biến gen không làm thay đổi số lượng NST cũng như lượng ADN.

Chọn C.


Câu 12:

Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể?

Xem đáp án

Phương pháp:

Nắm được các loại đột biến cấu trúc NST.

Cách giải:

Các dạng đột biến làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm: Đột biến mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

Chọn D.


Câu 13:

Loài động vật nào sau đây hô hấp bằng mang?

Xem đáp án

Phương pháp:

Nắm được kiến thức về tiến hóa của hệ hô hấp.

Cách giải:

Hô hấp bằng mang thực hiện bởi các loài sống ở nước như cá xương , cá sụn.

Chọn D.


Câu 14:

Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi - Vanbec ?

Xem đáp án

Phương pháp:

AA.aa – (Aa.Aa) : 4 = 0

Cách giải:

Thử các đáp số khác nhau.

Chọn D.


Câu 15:

Cho một cơ thể có kiểu gen BDbd( f= 0,2). Giao tử tạo thành có tỉ lệ là

Xem đáp án

Phương pháp:

Nắm được quy luật di truyền hoán vị gen

Cách giải:

Tỉ lệ hoán vị f = 0,2 nên tỉ lệ giao tử không hoán vị( BD, bd) = 0,4, tỉ lệ giao tử hoán vị (Bd, bD) = 0,1

Chọn A

Câu 16:

Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới hình thành

Xem đáp án

Cách giải:

Hệ quả của quá trình tiến hóa nhỏ là hình thành loài mới.

Chọn B.


Câu 17:

Nhận định nào về phương pháp tạo giống có ưu thế lai là đúng?

Xem đáp án

Phương pháp:

Ưu thế lai là hiện tượng con lai có các đặc tính vượt trội hơn bố mẹ của nó.

Cách giải:

Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ.

Chọn A.


Câu 18:

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nào sau đây có vai trò nối các đoạn Okazaki với nhau?

Xem đáp án

Cách giải:

Enzyme tham gia vào quá trình nồi các đoạn Okazaki là emzyme Ligaza.

Chọn C.


Câu 19:

Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của thực vật trên cạn là bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Quá trình thoát hơi nước chủ yếu của thực vật trên cạn chịu tác động của 3 yếu tố:

- Thoát hơi nước ở lá. Đây là động lực chính.

- Lực cố kết ở thân.

- Áp suất rễ.

Cách giải:

Như vậy, cơ quan thoát nước chủ yếu là lá cây.

Chọn D.


Câu 20:

Dạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng 1 liên kết hidro?

Xem đáp án

Phương pháp:

Thêm một cặp A – T sẽ tăng 2 liên kết H. Khi mất sẽ giảm 2 liên kết H.

Thêm một cặp G – X sẽ giảm 3 liên kết H.Khi mất sẽ giảm 2 liến kết H.

Cách giải:

Với phương pháp như trên, để trăng 1 liên kết H thì:

+ Mất 1 cặp A – T giảm 2 lk.

+ Thêm 1 cặp G – X tăng 3 lk.

Chọn C.


Câu 21:

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3:3:1:1?

Xem đáp án

Phương pháp:

Phân tích tỉ lệ kiểu hình ở đời con.

Biện luận để rút ra kết luận về kiểu gen của P.

Cách giải:

3:3:1:1 = (3:1) .(1:1)

- 3:1 => P: Aa x Aa hoặc Bb x Bb.

- 1:1 => P: Aa x aa hoặc Bb x bb.

Chọn A.


Câu 22:

Một quần thể tự thụ phấn, ở thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền là 0,2AA: 0,8Aa. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thu được tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể là

Xem đáp án

Phương pháp:

Dùng công thức tính tỉ lệ kiểu gen dị hợp qua n thế hệ tự thụ.

Aa=k2n 

Cách giải:

Sau 3 thế hệ tự thụ:

Aa=0,88=0,1 

Chọn A.


Câu 23:

Nghiên cứu sơ đồ qua đây về mối quan hệ giữa hai pha của quá trình quang hợp ở thực vật

Nghiên cứu sơ đồ qua đây về mối quan hệ giữa hai pha của quá trình quang hợp ở thực vật  Kết luận nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Phương pháp:

Nhận biết các pha của quang hợp.

+ Pha 1: là pha sáng của quang hợp. Hấp thụ chất A là nước để tạo thành chất B là Oxy.

+ Pha 2: là pha tối của quang hợp. Hấp thụ chất C là CO2 để tạo thành hợp chất hữu cơ.

Xem xét từng phương án.

Cách giải:

Ý A, Sai. Pha 1 là pha sáng quang hợp. Chất B là O2

Ý B, Sai. Chất C là CO2

Ý C, Đúng.

Ý D, Pha 1 diễn ra trên màng Thilacoit.

Chọn C.


Câu 24:

Có bao nhiêu nhân tố tiến hoá sau đây làm thay đổi cả tần số alen và thành phần kiểu gen?

(1) Đột biến;                   (2) Giao phối không ngẫu nhiên;

(3) Chọn lọc tự nhiên;     (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.

Xem đáp án

Phương pháp:

Các nhân tố tiến hóa là đột biến, chọn lọc tự nhiên, các yếu tổ ngẫu nhiễn, di nhập gen.

Cách giải:

Có 3 ý đúng là 1,3,4.

Chọn D.


Câu 25:

Nguyên tắc bổ sung G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc của loại axit nuclêic và cơ chế di truyền nào sau đây?

(1) Phân tử ADN mạch kép.

(2) Phân tử tARN.

(3) Quá trình phiên mã.

(4) Quá trình dịch mã.

(5) Phân tử mARN.

(6) Nhân đôi ADN.

Xem đáp án

Phương pháp:

Xem xét các ý hỏi.

Cách giải:

(1) sai. Vì DNA không có U.

(2) đúng. Vì tRNA có vùng tương đồng liên kết với nhau.

(3) sai. Quá trình phiên mã thì U môi trường sẽ liên với A mạch gốc.

(4) đúng. Vì các bộ ba mã hóa và bộ ba đối mã đều có A,U,G,X.

(5) sai. Phân tử mRNA có cấu trúc mạch đơn nên không có nguyên tắc bổ sung.

(6) sai.

Chọn C.

Câu 27:

Ở một loài thực vật, cho cây thân cao tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ 56,25% thân cao: 43,75% thân thấp. Cho các kết luận sau:

(1) Có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao không thuần chủng ở F1.

(2) Có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp không thuần chủng ở F1.

(3) Có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp ở F1.

(4) Có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao ở F1.

Số kết luận đúng là

Xem đáp án

Phương pháp:

- Từ sơ đồ lai, biện luận của gen của P:

- Xem xét các ý hỏi

Cách giải:

- P: tự thụ

- F1: 9 cao: 7 thấp.

- Tính gen do 2 gen tương tác quy định.

- Quy ước gen:

A_B_: Cao; các kiểu gen còn lại quy định thân thấp.

Ý 1, đúng. Có 3 kiểu gen quy định thân cao không thuần chủng: AaBb, AaBB; AABb.

Ý 2, đúng. Có 2 kiểu gen quy dịnh thân thấp không thuần chủng Aabb; aaBb.

Ý 3, đúng. Có 5 kiểu gen quy định thân thấp aaBB, aaBb, aabb, AAbb,Aabb.

Ý 4, đúng có 4 kiểu hình quy định thân cao là AABB, AABb, AaBB, AaBb.

Chọn A.


Câu 28:

Ở người bệnh mù màu do đột biến gen lặn a thuộc vùng không tương đồng trên X, Alen A quy định mắt nhìn màu bình thường, trội lặn hoàn toàn. Trong quần thể người có các kiểu gen sau: XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY. Số kiểu gen quy định kiểu hình bình thường nhưng mang alen gây bệnh là:

Xem đáp án

Phương pháp:

Lựa chọn các kiểu gen quy định kiểu hình bình thường.ác kiểu gen mang alen gây bệnh.

Cách giải:

Các kiểu gen quy định kiểu hình bình thường: XAXA, XAXa, XAY.

Các kiểu gen mang alen gây bệnh là XAXa

Chọn B.


Câu 29:

Nghiên cứu thành phần kiểu gen ở các cá thể mới sinh ra của một quần thể qua 4 thế hệ liên tiếp, thu được kết quả như sau:

F1: 0,4AA: 0,4Aa: 0,2 aa                                    F2: 0,45AA: 0,3Aa: 0,25aa

F3: 0,5AA: 0,2Aa: 0,3aa F4: 0,55AA: 0,1Aa: 0,35aa

Giả sử quần thể chỉ chịu tác động của một nhân tố tiến hoá thì nhân tố nào sau đây đang tác động lên quần thể?

Xem đáp án

Phương pháp:

Nhận xét sự thay đổi của tần số alen qua các thế hệ.

Rút ra kết luận.

Cách giải:

- Nhận thấy, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần qua các thế hệ, đồng hợp lại tăng dần.

- Chỉ có thể là A.

Chọn A.


Câu 30:

Ở cừu A: có sừng; a: không sừng; Kiểu gen Aa quy định có sừng ở giới đực không sừng ở giới cái. Cho cừu cái có sừng giao phối với cừu đực không sừng thu được F1. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Cho các kết luận sau:

(1) Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 1 có sừng: 1 không sừng.

(2) Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 1 có sừng: 1 không sừng.

(3) Xác suất bắt gặp cừu đực có sừng ở F2 là 37,5%.

(4) Cho cừu đực có sừng ở F2 giao phối với cừu cái không sừng ở F2, xác suất bắt gặp cừu cái có sừng ở F3 xấp xỉ là 11,11%.

Số kết luận đúng là:

Xem đáp án

Cách giải:

P: AA (Cái có sừng) x aa (đực không sừng).

F1: 50% cái không sừng: 50% đực có sừng = 1: 1.

F1 x F1 ? F2: Đực: 1AA: 2Aa: 1aa = 3 có sừng: 1 không sừng.

                    Cái: 1AA: 2Aa: 1aa = 1 có sừng: 3 không sừng.

                     Tổng: 1 có sừng : 1 không sừng

Ý A, đúng.

Ý B, đúng.

Ý C, đúng. Vì xác xuất bắt gặp đực có sừng là 38= 37,5%

Ý D, đúng. Ở F2:

- Cừu cái không sừng: 2Aa: 1aa cho 13A:23a 

- Cừu đực có sừng : 1AA: 2Aa cho 23A:13a

Xác suất sinh con cái có sừng là 12×23×13=19

Chọn A

Câu 31:

Ở một loài động vật A quy định lông đen trội hoàn toàn so với a lông xám, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho các con lông đen giao phối ngẫu nhiên với con lông xám thu được F1 có tỉ lệ 75% lông đen: 25% lông xám. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Ở F2 tỉ lệ con thuần chủng là

Xem đáp án

Cách giải:

Gọi thế hệ ban đầu có ( a AA: b Aa ) x aa.

Ta có a+b2=0,75 và b2=0,25 . Suy ra b = 0,5 và a = 0,5.

Suy ra,  F134Aa:14aa cho 38A:58a 

Ở F2 tỉ lệ con thuần chủng là 38×38+58×58=1732 

Chọn D.


Câu 32:

Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định 1 tính trạng, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây giao phấn với nhau tạo ra F1 gồm 8 loại kiểu hình, trong đó cây có kiểu hình trội về 3 tính trạng có 10 loại kiểu gen. Theo lý thuyết các cây mang 3 alen trội ở F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

Xem đáp án

Phương pháp:

Dùng phương thức tính nhanh các kiểu gen ở đời bố mẹ và đời con.

Cách giải:

P: 2 cây giao phấn với nhau thu F1 có 8 loại kiểu hình ? Mỗi cặp bố mẹ đều cho ở đời con xuất hiện 2 loại kiểu hình.

F1: kiểu hình trội có 10 kiểu gen quy định ? điều này suy ra được P dị hợp 3 cặp gen, 2 găn nằm trên 1 NST và có hoán vị gen ở cả 2 giới.

Ví dụ:

AaBDbd×AaBDbd 

Như vậy số kiểu gen quy định cây mang 3 alen trội là:

AABdbd;AAbDbdAaBDbd;AaBdbD;AaBdBd;AabDbDaaBDBd;aaBDbD 

Tổng: 8 kiểu gen.

Chọn B.


Câu 35:

Ở gà, cho P thuần chủng mang các cặp gen khác nhau lai với nhau được F1 toàn lông xám, có sọc. Cho gà ♀ F1 lai phân tích thu được thế hệ lai có 25% gà ♀ lông vàng, có sọc; 25% ♀ gà lông vàng, trơn; 20% gà ♂ lông xám, có sọc; 20% gà ♂ lông vàng, trơn; 5% gà ♂ lông xám, trơn; 5% gà ♂ lông vàng, có sọc. Biết rằng lông có sọc là trội hoàn toàn so với lông trơn. Cho các gà F1 trên lai với nhau để tạo F2, trong trường hợp gà trống và gà mái F1 đều có diễn biến giảm phân như gà mái F1 đã đem lai phân tích. Cho các kết luận sau:

(1) Chỉ xảy ra hoán vị gen ở gà trống với tần số là 20%.

(2) Tỉ lệ gà trống dị hợp tất cả các cặp gen ở F2 là 8,5%.

(3) Tỉ lệ kiểu hình lông xám, sọc ở F2 là 37,5%.

(4) Trong số gà ở F2, kiểu hình gà mái lông vàng, có sọc chiếm tỉ lệ 21%.

Số kết luận đúng là

Xem đáp án

Cách giải:

Xét tỉ lệ phân li từng kiểu hình riêng :

Vàng: xám = 3:1 → hai cặp gen cùng quy định tính trạng màu lông.

A-B - xám; aa-B, A-bb; aabb vàng → AaBb × aabb.

Tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực với giới cái khác nhau nên có một cặp gen quy định nằm trên NST giới tính X, giả sử cặp Bb liên kết với giới tính

Trơn : sọc = 1:1 → Dd × dd (2 giới phân li giống nhau → gen trên NST thường)

Nếu các gen PLĐL thì kiểu hình ở F2 phân li (3:1)(1:1) ≠đề cho → 1 trong 2 cặp gen quy định màu sắc nằm trên cùng 1 cặp NST mang cặp gen quy định tính trạng có sọc.

→ Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST.

Ta có phép lai sau: P: (Aa,Dd)XBY×(aa,bb)XbXb 

Xét phép lai cặp gen: P: XBY×XbXb1XBXb:1XbY .

Gà trống lông xám, có sọc: ADadXBXb=0,2ADad=0,2×0,5=0,4AD¯=0,4. Suy ra f=20% 

Suy ra, kiểu gen gà mái F1: ADadXBY, P thuần chủng  ADADXBXB×adadXbY

F1×F1:ADadXBY×ADadXBXb,f=20% 

Ý 1, sai. Vì gà mái vẫn xảy ra hoán vị gen như gà trống.

Ý 2, đúng. Tỉ lệ gà trống dị hợp tất cả các cặp gen

=ADadXBXb+AdaDXBXb=0,4×0,4×12+0,1×0,1×12=8,5% 

Ý 3, sai. Tỉ lệ xám sọc ở F2 A;D×XBX+XBY=66%×34=49,5% 

Ý 4, đúng. Gà mái lông vàng, có sọc.

(aa,D_)XBY+A;D_XbY+(aa,D_)XbY=66%×14+9%14+9%14=21% 

Chọn B.


Câu 37:

Ở 1 loài ngẫu phối, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a hoa trắng. Các gen phân li độc lập. Quần thể cân bằng, có tần số alen A là 0,8; tần số alen B là 0,9. Cho các kết luận sau:

(1) Cây thân cao, hoa đỏ chiếm 95,04%.

(2) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trong quần thể là 55,76%

(3) Cây thân cao, hoa trắng chiếm 0,96%.

(4) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp 1 cặp gen trong quần thể là 5,76%

Số kết luận đúng là:

Xem đáp án

Cách giải:

- Xét gen A, ta có: 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa.

- Xét gen B, ta có: 0,81BB: 0,18Bb: 0,01bb.

Ý A, đúng. Thân cao, hoa đỏ 0,96 x 0,99 = 0,9504

Ý B, đúng. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp = 0,68 x 0, 82 = 0,5576.

Ý C, đúng. Thân cao, hoa trắng 0,96 x 0,01=0,0096.

Ý D, sai. Đồng hợp 1 cặp 0,32x(1-0,18) + 0,18 x (1-0,32) =38,48%

Chọn B.


Câu 38:

Một quần thể của một loài động vật có vú, ngẫu phối, xét 4 gen: gen 1 và gen 2 cũng nằm trên 1 NST thường, gen 3 và gen 4 cùng nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. Cho biết quần thể này có tối đa 20 loại giao tử thuộc gen 1 và gen 2, tối đa 7 loại tinh trùng thuộc gen 3 và gen 4 (trong đó có cả tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y). Theo lí thuyết, quần thể này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen thuộc các gen đang xét ở giới đực?

Xem đáp án

Cách giải:

- Gen 1 và gen 2 có tối đa 20 loại giao tử. Số kiểu gen có thể có  Cn2+n=C202+20=210

- Gen 3 và 4 có 7 loại giao tử . Số kiểu gen tối đa ở giới đực khi đực là XY và cái là XX ( vì đây là lớp thú)

Khi đó, số kiểu gen quy định cá thể đực sẽ là 6. → Kết luận có: 210 x 6 = 1260

Chọn D.


Câu 39:

Ở một loài thực vật: AA quy định hoa đỏ, Aa hoa hồng, aa hoa trắng. Thế hệ xuất phát của 1 quần thể có thành phần kiểu gen là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Cho các phát biểu sau:

(1) Nếu quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá thì ở F2 số cá thể mang a chiếm 64%.

(2) Nếu các cây có cùng kiểu hình mới giao phấn với nhau thì làm thay đổi tần số alen.

(3) Nếu các cây hoa trắng không sinh sản thì ở F1 tỉ lệ cây hoa trắng là 6,25%.

(4) Nếu F1 có 0,64AA: 0,32Aa; 0,04aa thì chứng tỏ chọn lọc tự nhiên đang chống lại alen trội.

Số kết luận đúng là

Xem đáp án

Cách giải:

- Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền: 0,36 x 0,16 – 0,24 x 0,24 = 0.

Ý 1, đúng. Do quần thể cân bằng di truyền nên tần số kiểu gen ở thế hệ sau vẫn giống thế hệ trước.

Tỉ lệ cá thể mang a = 0,48+0,16 = 0,64.

Ý 2, sai.Có thể chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen.

Ý 3, Sai. Nếu các cây hoa trắng không giao phấn thì ta có

37AA:47Aa57A:27aaa=449 

Ý 4, sai. Tỉ lệ các cá thể trội đang tăng, CLTN chống lại alen lặn.

Chọn A.


Câu 40:

Sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh trên độc lập với di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra

Sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. (ảnh 1)

Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ II7 và II8 trong phả hệ này sinh ra đứa con đầu lòng mang kiểu gen dị hợp về máu và không mang alen gây bệnh?

Xem đáp án

Cách giải:

- Xét tính trạng nhóm máu.

II 5 Máu O, II 6 Máu AB suy ra số II 7 là IAIO

II 9 máu O, I 3 và I 4 máu B suy ra số II 8 là 13IBIB:23IBIO 

Xác xuất sinh con có nhóm máu dị hợp của cặp vợ chồng 7 và 8 là 123×14=56 

- Xét tính trạng bệnh.

Bệnh không nằm trên X, không nằm trên Y.

Số II 6 bị bệnh aa, suy ra số 7 là 13AA:23Aa 

Số 3 bị bệnh, suy ra số 8 là Aa

Xác xuất sinh con không mang alen bệnh của cặp vợ chồng 7 và 8 là 13×12+23×14=13 

Vậy, xác xuất sinh con dị hợp nhóm máu và không mang alen gây bệnh là 13×56=518=27,78%

Chọn C.


Bắt đầu thi ngay