Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí Sở giáo dục và đào tạo Bình Thuận có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí Sở giáo dục và đào tạo Bình Thuận có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lí Sở giáo dục và đào tạo Bình Thuận có đáp án

  • 317 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước và có cùng phương trình u = Acos𝜔t. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà tại đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến điểm đó bằng

Xem đáp án
Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà tại đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến điểm đó bằng một số nguyên lần bước sóng
Chọn đáp án A

Câu 3:

Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức

Xem đáp án
Liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại I0 và cường độ dòng điện hiệu dụng I:I=I02
Chọn đáp án B

Câu 4:

Sóng cơ không truyền được trong

Xem đáp án

Sóng cơ không truyền được trong chân không

Chọn đáp án C


Câu 6:

Dao động cưỡng bức có tần số

Xem đáp án

Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức

Chọn đáp án A


Câu 7:

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch một góc 𝜑 = 𝜋/6. Đoạn mạch đó gồm

Xem đáp án

ZCR=tanπ6<1R>ZC

Chọn đáp án C


Câu 8:

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau và giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

Xem đáp án

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau và giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Chọn đáp án B


Câu 9:

Trong môi trường truyền sóng, tại vị trí vật cản cố định, sóng tới và sóng phản xạ luôn dao động

Xem đáp án

Trong môi trường truyền sóng, tại vị trí vật cản cố định, sóng tới và sóng phản xạ luôn dao động ngược pha

Chọn đáp án A


Câu 10:

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng

Xem đáp án

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng một phần tư bước sóng

Chọn đáp án D


Câu 11:

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Phần tử vật chất tại hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một khoảng bằng bước sóng thì dao động

Xem đáp án

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Phần tử vật chất tại hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một khoảng bằng bước sóng thì dao động cùng pha

Chọn đáp án A


Câu 13:

Biên độ dao động tồng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị cực tiểu khi độ lệch pha giữa hai dao động bằng

Xem đáp án

Biên độ dao động tồng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị cực tiểu khi hai dao động ngược pha → ∆φ = (2𝑘 + 1)𝜋 với 𝑘 = 0, ±1, ±2, ….

Chọn đáp án C


Câu 16:

Đặc trưng sinh lí của âm chỉ gắn liền với tần số âm là

Xem đáp án

Đặc trưng sinh lí của âm chỉ gắn liền với tần số âm là độ cao

Chọn đáp án D


Câu 17:

Một  vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = A1cos(𝜔t + 𝜑1) và x2 = A2cos(𝜔t + 𝜑2). Pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính theo công thức

Xem đáp án

Pha ban đầu của dao động tổng hợp: tanφ=A1sinφ1+A2sinφ2A1cosφ1+A2cosφ2

Chọn đáp án B


Câu 18:

Gia tốc của một vật dao động điều hòa biến thiên

Xem đáp án

a=v/Gia tốc của một vật dao động điều hòa biến thiên sớm pha 𝜋/2 với vận tốc

Chọn đáp án B


Câu 20:

Con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa với biên độ cong S0, tần số góc 𝜔 và pha ban đầu 𝜑. Phương trình dao động của con lắc là

Xem đáp án

Phương trình dao động của con lắc 𝑠 = S0cos(𝜔𝑡 + 𝜑). 

Chọn đáp án A


Câu 22:

Đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu mỗi phần từ R, L và C. Quan hệ nào về pha giữa các điện áp này là không đúng?

Xem đáp án

Ta có dòng điện cùng pha với điện áp hai đầu điện trở , sớm pha π2 so với điện áp hai đầu tụ điện và chậm pha π2 so với hai đầu cuộn cảm

→ UL và UC sẽ ngược pha; UR chậm pha π2so với UL và sớm pha π2 so với UC

Chọn đáp án B


Câu 23:

Vật có khối lượng 𝑚 gắn vào lò xo có độ cứng 𝑘, dao động điều hòa với chu kì
Xem đáp án

Chu kỳ con lắc lò xo: T=2πmk

Chọn đáp án C


Câu 24:

Tại một nơi, nếu tăng chiều dài của con lắc đơn lên 16 lần thì tần số dao động sẽ

Xem đáp án

f=12πgll16thì f4

Chọn đáp án D


Câu 25:

Một chất điềm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acos(𝜔t + 𝜑). Đại lượng (𝜔𝑡 + 𝜑) có đơn vị là

Xem đáp án

x = Acos(𝜔t + 𝜑). Đại lượng (𝜔𝑡 + 𝜑) có đơn vị là radian (rad).

Chọn đáp án D


Câu 28:

Đối với suất điện động xoay chiều, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian?

Xem đáp án

e=E0cosωt+φ

Chọn đáp án D


Câu 31:

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Đồ thị li độ thời gian của hai dao động thành phần được cho như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hơp của vật là

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Đồ thị li độ thời gian của hai dao động thành phần được cho như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hơp của vật là  (ảnh 1)
Xem đáp án

x=x1+x2=4π2+2π2=2π2

→ 𝑥 = 2cos (2𝜋𝑡 – 𝜋/2) (cm).

Chọn đáp án D


Câu 33:

Đặt điện áp u=2202cos100πt(V)vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện có điện dung C = 10-4/2π (F) và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =  1/π (H) mắc nối tiếp. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Xem đáp án

ZC=1ωC=1100π.1042π=200ΩZL=ωL=100π.1π=100Ω

i=uR+ZLZCj=22020100+100200j=2,2π4 

Chọn đáp án D


Câu 40:

Một vật có khối lượng 200 g đang dao động điều hòa trên tṛc Ox. Đồ thị hình bên mô tả động năng của vật (Wd) thay đổi phụ thuộc vào thời gian t. Lúc t = 0, vật đang có li độ âm. Lấy 𝜋2 = 10. Phương trình vận tốc của vật là

Một vật có khối lượng 200 g đang dao động điều hòa trên tṛc Ox. Đồ thị hình bên mô tả động năng của vật (Wd) thay đổi phụ thuộc vào thời gian t. Lúc t = 0, vật đang có li độ âm. Lấy 𝜋2 = 10. Phương trình vận tốc của vật là  (ảnh 1)
Xem đáp án

Wdmax=12mvmax240.103=12.0,2.vmax2vmaxπ5m/s=20πcm/s

Ban đầu Wd=20=Wdmax2v=vmax2x=A2 và đang đi đến VTCB φ=3π4 

T4=0,125sT=0,5sω=2πT=4πrad/s 

Vậy v=vmax.sinωt+φ=20π.sin4πt3π4 

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi ngay