Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Gia Định, Hồ Chí Minh (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Gia Định, Hồ Chí Minh (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Gia Định, Hồ Chí Minh (Lần 1) có đáp án

  • 223 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hệ dao động cưỡng bức và hệ dao động duy trì có điểm nào sau đây không giống nhau?

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 2:

Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1,A2  là một dao động điều hòa có biên độ

,A với

Xem đáp án

Chọn D.

GT: AMIN=A2A1= ; AMAX=A2+A1 => A2A1AA2+A1


Câu 3:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, khi chất điểm đi từ vị trí cân bằng ra biên thì

Xem đáp án

Chọn A.

Vì F~ x


Câu 4:

Động năng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo tăng khi quả cầu đi

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 5:

Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng thì cơ năng của vật dao động điều hòa

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 6:

Một chất điểm dao động dao động điều hòa trên trục Ox, đại lượng nào trong các đại lượng sau đây không thay đổi theo thời gian?

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 7:

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số không phụ thuộc vào

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 8:

Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo đặt nằm ngang và con lắc đơn có điểm nào sau đây giống nhau?

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 9:

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 10:

Khi nói về dao động cơ tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án
Chọn A.

Câu 11:

Trong dao động điều hòa, lực kéo về

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 12:

Khi xảy ra cộng hưởng cơ, ngoại lực cưỡng bức tác dụng vào vật dao động

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 14:

Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x=2cos4πt(cm,s). Chu kỳ dao động của chất điểm này bằng

Xem đáp án

Chọn C

ADCT:T=2πω


Câu 15:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g, thì tần số góc của con lắc là ω=gΔl0, trong đó

Δl0 


Câu 16:

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 36 cm, dao động điều hoà tại nơi có g=10 m/s2, lấy π2=10. Chu kỳ dao động con lắc đơn này

Xem đáp án
Chọn A

ADCT: T=2πlg


Câu 18:

Một con lắc lò xo dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F=0,4cos5πt( N, s). Dao động của con lắc lò xo này có tần số

Xem đáp án
Chọn D
ADCT: f=ω2π


Câu 22:

Xét hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là  x1=4cos(2πt+π/3) (cm, s) và x2=5sin2πt (cm, s). Độ

lệch pha giữa hai dao động này có độ lớn bằng

Xem đáp án

Chọn C

+ x1=4cos(2πt+π/3) (cm, s) và x2=5cos(2πtπ2) (cm, s).

=>Δφ=π3π2=5π6  ​(rad)


Câu 24:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 5 cm và gốc thế năng chọn tại vị trí cân bằng, khi đi qua vị trí có li độ 3cm thì tỉ số động năng và cơ năng toàn phần là

Xem đáp án

Chọn B

AD: WdW=WWtW=A2x2A2=523252


Câu 28:

Một con lắc đơn dao động bé với biên độ góc 80, chu kỳ 2s. Giảm biên độ góc của con lắc này xuống còn 40 thì chu kỳ con lắc là
Xem đáp án

Chọn D

Khi dđ bé: T không phụ thuộc vào biên độ góc => T không đổi.


Câu 29:

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=4cos(5tπ/2)(cm,s). Thời điểm vật có tốc độ 10cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn bằng

Xem đáp án

Chọn D

HTĐL:A2=a2ω4+v2ω2


Câu 32:

Một chất điểm dao động điều hòa với tốc độ trung bình trong một chu kỳ là 40 cm/s. Tốc độ của chất điểm khi qua vị trí cân bằng là

Xem đáp án

Chọn A

AD: v¯tb=4AT=>T=4A40=A10

VTCB: vmax=ωA=2πA10.A=20π(cm/s)


Bắt đầu thi ngay