Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc (Lần 1) có đáp án

  • 248 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đơn vị đo mức cường độ âm là

Xem đáp án

Đơn vị đo mức cường độ âm là đêxiben dB

Chọn D


Câu 2:

Điện áp xoay chiều u=2202cos(100πt)(V) có giá trị cực đại là

Xem đáp án

Điện áp cực đại: U0=2202 V

Chọn C


Câu 3:

Cường độ dòng điện i=22cos100πt+π2(A) có giá trị hiệu dụng là


Câu 5:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=4cos6πt+π4cm. Tần số góc của vật là

Xem đáp án

Tần số góc ω=6πrad/s

Chọn D


Câu 7:

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có tụ điện

Xem đáp án

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có tụ điện luôn nhanh pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch

Chọn A


Câu 8:

Biểu thức liên hệ giữa tần số f và tần số góc ω của một dao động điều hòa là

Xem đáp án

Tần số: f=ω2π

Chọn B


Câu 10:

Tần số dao động nhỏ của con lắc đơn có biểu thức là

Xem đáp án

Tần số của con lắc đơn: f=12πgl

Chọn B


Câu 11:

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc ω, biên độ A, tốc độ lớn nhất vmax của vật được xác định theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án
Tốc độ lớn nhất: vmax=ωA
Chọn D 

Câu 14:

Một trong những đặc trưng vật lí của âm là


Câu 15:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1,S2 dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng λ. Điểm M trên mặt nước cách hai nguồn S1,S2 lần lượt là d1,d2. Để điểm M là một cực tiểu giao thoa thì

Xem đáp án

Cực đại giao thoa d2d1=kλ với k=0,±1,±2,

Cực tiểu giao thoa d2d1=k+12λ với k=0,±1,±2,

Chọn D


Câu 16:

Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng k dao động điều hoà. Chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox song song với trục lò xo. Thế năng của con lắc lò xo khi vật có li độ x 

Xem đáp án

Thế năng của con lắc lò xo khi vật có li độ x là Wt=kx22

Chọn C


Câu 17:

Trong dao động tắt dần thì

Xem đáp án

Dao động tắt dần có biên độ và năng lượng giảm dần theo thời gian

Chọn D


Câu 18:

Trong số các đặc trưng sau, đặc trưng sinh lí của âm là

Xem đáp án

Chọn A

Đặc trưng sinh lí của âm là độ cao, độ to và âm sắc.


Câu 19:

Đối với sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng


Câu 20:

Sóng cơ

Xem đáp án

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường

Chọn C


Câu 21:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u=5cos (6πt -πx)  (cm) với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ của sóng này là

Xem đáp án

Ta có:π=2πλλ=2 m

Mặt khác:ν=λ.f=λω2π=26π2π=6 m/s

Chọn A


Câu 22:

Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động theo phương trình x=8cos(10t)(x tính bằng cm, t tính bằng s). Động năng cực đại của vật bằng

Xem đáp án

Động năng cực đại bằng cơ năng: W=12mω2A2=120,1.102.0,082=0,032J=32mJ

Chọn C


Câu 23:

Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với 4 bụng sóng. Biết khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 5cm. Chiều dài của sợi dây là

Xem đáp án

Ta có: λ2=5 cmλ=10 cm

Mặt khác: l=kλ2=4102=20 cm

Chọn D


Câu 25:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 và A2 (với A2>A1). Biên độ của dao động tổng hợp không thể nhận giá trị

Xem đáp án

A2A1AA1+A2<2A2

Chọn B


Câu 27:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây cảm thuần có cảm kháng ZL và nối tiếp tụ điện thì dung kháng ZC. Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch khi

Xem đáp án

Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch khi ZL>ZC

Chọn B


Câu 29:

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x=Acos(ωt+φ)cm, thì lực kéo về có phương trình F=F0cosωt+π6N. Giá trị của φ 

Xem đáp án

Lực kéo về ngược pha với li độ nên φ=π6π=5π6

Chọn A


Câu 30:

Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 576Hz. Họa âm thứ 3 có tần số là̀

Xem đáp án

Tần số họa âm thứ 3: f=3f0=3.56=168 Hz

Chọn D


Câu 31:

Một sợi dây có chiều dài 1,8m một đầu cố định một đầu tự do. Kích thích cho sợi dây dao động với tần số 10Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây nằm trong khoảng từ 15m/s đến 40m/s. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

Xem đáp án

λ=vf=v1015<v<401,5<λ<4( m)

l=2k+1λ4=1,5k=6λ121,5<λ<40,25<k<1,5k=1λ=2m.

Chọn C


Câu 32:

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối iếp gồm điện trở có giá trị 40Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=0,8πH và tụ điện có điện dung C=2.104πFC=2.104πF. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng
Xem đáp án

ω=2πf=2π50=100π(rad/s)

ZL=ωL=100π0,8π=80Ω và ZC=1ωC=1100π2.104π=50Ω

I=UR2+ZLZC2=220402+(8050)2=4,4 (A).

Chọn D


Câu 33:

Dao động của một vật có khối lượng 100g là tổng hợp của hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là x1=8cos5t+φ1cm và x2=A2cos5t2π3. Biết dao động của vật có pha ban đầu π2 và động năng cực đại 32 mJ. Biên độ A2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây

Xem đáp án

W=12mω2A20,032=120,1.52A2A=0,16m=16 cm

Ta có x=x1+x2x2=xx1 nên:

A12=A2+A222AA2cosφφ182=162+A222.16.A2cosπ2+2π3A2=83 cm14 cm

Chọn B


Câu 36:

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng 250g, dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang. Ở li độ -2cm, vật nhỏ có gia tốc 8 m/s2. Giá trị của k 

Xem đáp án

a=ω2x8=ω2.0,02ω=20rad/s

k=mω2=0,25202=100( N/m)

Chọn C


Câu 38:

Hai vật dao động điều hòa trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau. Biết phương trình dao động của chúng là x=4cos5πt+π2cm y=3cos5πtπ6cm. Khi vật thứ nhất có li độ x= 2cm và đang đi ngược chiều dương thì khoảng cách giữa hai vật là

Xem đáp án

y trễ pha hơn x là Δφ=π2+π6=2π3

Khi x=2 cm=Ax2φx=π3φy=π3y=Ay2=1,5 cm 

d=x2+y2=22+1,52=2,5 cm 

Chọn C


Bắt đầu thi ngay