Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ THI THỬ THPT QUỐC GIA Vật lý Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Hoàng Hoa Thám, Hồ Chí Minh (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Hoàng Hoa Thám, Hồ Chí Minh (Lần 1) có đáp án

Thi Online (2023) Đề thi thử Vật lý THPT Hoàng Hoa Thám, Hồ Chí Minh (Lần 1) có đáp án

  • 237 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

Xem đáp án
Chọn D

a=ω2x


Câu 3:

Dao động nào sau đây không có tính tuần hoàn?


Câu 4:

Vật dao động điều hòa có động năng biến thiên tuần hoàn với tần số f, thì li độ biến thiên với chu kỳ là


Câu 7:

Trong chuyển động dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thi gian?


Câu 9:

Nhận xét nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Biên độ dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

Chọn B


Câu 10:

Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hòa thì


Câu 11:

Năng lượng của con lắc lò xo dao động điều hòa

Xem đáp án

W=Wtmax.

Chọn C


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là đúng?


Câu 13:

Điều kiện nào sau đây là điều kiện của s cộng hưởng?


Câu 14:

Tại một nơi trên mặt đất, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn

Xem đáp án

T=2πlg

Chọn B


Câu 15:

Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng?

Xem đáp án
Vận tc truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
Chọn B

Câu 16:

Nhận xét nào sau đây về biên độ dao động tổng hợp là không đúng?Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

Xem đáp án

A=A12+A22+2A1A2cosΔφ

Chọn B


Câu 17:

Một con lắc đơn có độ dài dây treo l, dao động với tần số f. Nếu tăng độ dài lên hai lần thì tần số thay đổi thế nào?

Xem đáp án

f=12πgll2f2

Chọn D


Câu 18:

Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần 3cm và 7cm được biên độ tổng hợp là 4cm. Hai dao động thành phần đó

Xem đáp án

A=A1A2

Chọn D


Câu 24:

Cho một con lắc lò xo dao động với phương trình x=10cos(ωt+φ)cm. Tại vị trí có li độ x= 5cm, tỉ số động năng và thế năng của con lắc lò xo là

Xem đáp án

WdWt=A2x2x2=1025252=3

Chọn B


Câu 27:

Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1=2 s và T2=1,5 s. Chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

Xem đáp án

T=2πlgT2~ll=l1+l2T2=T12+T22=22+1,52T=2,5s

Chọn C


Câu 28:

Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1=4cos10πtπ3cm x2=4cos10πt+π6 cm. Phương trình của dao động tổng

hợp là

Xem đáp án

x=x1+x2=4π3+4π6=42π12

Chọn B


Câu 32:

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1=4cos (10t+ π3) (cm) 

x2=3 cos (10t-π6) (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

Xem đáp án

Δφ=φ1φ2=π3+π6=π2A=A12+A22=42+32=5 (cm)

vmax=ωA=10.5=50 (cm/s). Chọn D


Câu 36:

Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số 40 Hz và lan truyền với tốc độ 0,8 m/s. Điểm M cách hai nguồn những khoảng lần lượt 20,5cm và 33,5cm ở trên

Xem đáp án

λ=vf=0,840=0,02m=2cm

k=d2d1λ=33,520,52=6,5cực tiểu thứ 7. Chọn A


Câu 37:

Một nguồn sóng cơ có phương trình u=2cos(20πt+π/4)(cm,s), tạo ra một sóng cơ truyền trong môi trường với tốc độ 4m/s. Nếu biên độ sóng không đổi khi truyền đi, thì điểm cách nguồn 10cm dao động với phương trình

Xem đáp án

u=2cos20πtdv+π4=2cos20πt10400+π4=2cos20πtπ4

Chọn D


Câu 38:

Hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng phương trình dao động u=Acos10πt cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,1 m/s. Xét một điểm M trên mặt nước cách A và B các khoảng d1=18 cm và d2=21 cm. Điểm M thuộc:

Xem đáp án

λ=v.2πω=0,1.2π10π=0,02m=2cm

k=d2d1λ=21182=1,5cực tiểu thứ 2. Chọn D


Bắt đầu thi ngay