Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO

[Năm 2022] Đề thi thử môn Vật lí THPT Quốc gia có lời giải - Đề số 1

  • 3315 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ  
Xem đáp án

Chọn đáp án D

Cơ năng của vật W=122A2=12mT2A2=m2T2A2


Câu 3:

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
Xem đáp án

Chọn đáp án B

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.


Câu 4:

Con lắc đơn dao động điều hòa có mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Chọn câu sai?

Xem đáp án
Chọn đáp án D
Chu kì của con lắc đơn:
T=2πlgT~l

Câu 5:

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cơ, dao động ngược pha bằng:
Xem đáp án

Chọn đáp án D

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động ngược pha trên cùng một phương truyền sóng là nửa bước sóng

Câu 6:

Một tia X mềm có bước sóng 125 pm. Năng lượng của phôtôn tương ứng có giá trị nào sau đây?
Xem đáp án

Chọn đáp án A

Năng lượng phôtôn của tia X là 

ε=hcλ=1,59.1015J=104eV.a


Câu 7:

Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến thế này có tác dụng nào sau đây?
Xem đáp án

Chọn đáp án C

Ta có: N1N2=U1U2=I1I2 Có: N1<N2U1<U2I1<I2 Tăng hiệu điện thế và giảm cường độ dòng điện


Câu 9:

Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng biên độ. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Tại trung điểm của đoạn S1S2, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động
Xem đáp án

Chọn đáp án D

Tại trung điểm của hai nguồn, ta có hiệu đường đi đến hai nguồn Δd=0 .

=> Từ điều kiện để có cực đại giao thoa với hai nguồn kết hợp cùng pha d1d2=kλ, với k = 0 ta thu được

Δd=0

Câu 10:

Hai bóng đèn sợi đốt có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2.Nếu công suất định mức của hai bóng đèn đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở R1/R2

Xem đáp án

Chọn đán án C 

Công suất định mức của hai bóng đèn bằng nhau khi đó ta có:

P1=U12R1=P2=U22R2=>R1R2=U12U22


Câu 11:

Một sóng ngang tần số 100Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 7,95cm và sóng truyền theo chiều từ M tới N. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là
Xem đáp án

Chọn đáp án  A

Cách giải 1: Ta có: l = vf 60100  = 0,6 m; 

 * MN = 7,95cm =13. 0,6 + 0,15 = 13l+ l/4

 * Từ hình vẽ:  N’ đang có li độ - và đang đi
Một sóng ngang tần số 100Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60m/s (ảnh 1)
 
 
 

Câu 12:

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu vàng thành ánh sáng đơn sắc màu lam và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát
Xem đáp án

Chọn đáp án D

Vì khoảng vân: i=λDa như vậy khoảng vân tỉ lệ thuận với bước sóng

Mà bước sóng phụ thuộc vào màu sắc:

λđ>λcam>λvàng>λlc>λlam>λchàm>λtím.

Do vậy khi bước sóng  giảm thì khoảng vân giảm xuống.


Câu 13:

Dòng điện xoay chiều chạy qua mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm luôn

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn cảm thuần sẽ trễ pha so với điện áp hai đầu mạch một góc 0,5π


Câu 16:

Đặc điểm của tia tử ngoại là

Xem đáp án

Chọn đáp án A 

Đặc điểm của tia tử ngoại là bị nước và thủy tinh hấp thụ.


Câu 17:

Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng μm sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn trong 1 (s), nếu công suất phát xạ của đèn là 1 W? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Công suất bức xạ P=NεP=N.hcλN=P.λhc=1.0,6.1066,625.1034.3.108=3,018867.1018

Câu 18:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, trên màn quan sát vân sáng là những vị trí mà hai sóng ánh sáng tại đó
Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, trên màn hình quan sát, vân sáng là những vị trí mà hai sóng ánh sáng tại đó cùng pha.


Câu 19:

Lực hạt nhân là lực nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nuclôn


Câu 20:

Sóng điện từ được dùng trong điện thoại di động là              

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Sóng vô tuyến truyền hình không thể truyền đi xa được trên bề mặt Trái Đất, muốn truyền đi xa được cần dùng các đài tiếp sóng trung gian hoặc dùng các vệ tinh viễn thông trung gian.

Do vậy, sóng điện từ được dùng trong vô tuyến truyền hình là sóng cực ngắn, cụ thể là sóng cực ngắn UHF – VHF.


Câu 21:

Chọn một đáp án đúng:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron

Câu 22:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là
Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn  (ảnh 1)
Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phương pháp giải: Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị

và công thức tần số góc: ω=2πT

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn  (ảnh 2)

Câu 23:

Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân  1123Na là 22,98373u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của 1123Na   bằng
Xem đáp án

Chọn đáp án A

Năng lượng liên kết của hạt nhân tính bởi công thức:

DE=Dm.c2=|11,9967-6.1,00728-6.1,00867|.931,5 =92,22185MeV

Câu 25:

Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung  C=106F và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=4.106H  . Chu kì dao động điện từ trong mạch là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Chu kì dao động là: T=2πLC=2π.4.106.106=12,57.106s

Câu 26:

Công thoát electron ra khỏi kim loại A=6,625.1019 J  , hằng số Plăng h=6.625.1034 J  , vận tốc ánh sáng trong chân không c=3.108m/s  . Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Giới hạn quang điện của kim loại trên: λ=hcA=19,875.10266,625.1019=0,3.106m=0,3 μm

Câu 29:

Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ 23  A  thì động năng của vật là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Khi vật đi qua vị trí  x=23  AWt=12kx2=12k.23A2=49.12kA2=49W

Động năng của vật khi đó: Wd=WWt=W49W=59W


Câu 33:

Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn thuần cảm có L thay đổi được và tụ có điện dung C. Mắc mạch vào nguồn có điện áp  u=1002cos100πt+π6V. Thay đổi L để điện áp hai đầu điện trở có giá trị hiệu dụng UR = 100 V. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch UR = U = 100 V → mạch xảy ra cộng hưởng → Z = R = 100 Ω và i cùng pha với u
→ i=uR=1002100cos100πt+π6=2cos100πt+π6 A
 

Câu 35:

Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 450 Hz, tai của một người chỉ nghe được âm có tần số cao nhất là 19000 Hz. Tần số lớn nhất nhạc cụ này phát ra mà tai người nghe được là               

Xem đáp án

Chọn đáp án B 

Ta có f=nfofmaxnfmaxfo=42,2

→ tần số lớn nhất nhạc cụ này phát ra mà tai người nghe được là 42.450 = 18900 Hz.


Câu 38:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đang dao động điều hòa. Đồ thị bên biểu diễn lực hồi phục và lực đàn hồi tác dụng vào vật theo thời gian. Lấy g = 10 m/s2 Khối lương vật treo m bằng
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đang dao động điều hòa. Đồ thị bên biểu (ảnh 1)
Xem đáp án

Chọn đáp án D 

Nhận xét đồ thị ( 2) là đồ thị của lực đàn hồi trong đó A = Δl và bài toán đã chọn chiều dương hướng lên (biên dưới là biên âm)

Tại thời điểm t2 lực đàn hồi Fđh = 1,5 = kΔlx (*)

Fkv=0,5=kx (**)

Từ (*) và (**) kΔl=1N=mgm=100g


Câu 39:

Đặt điện áp  u=U2cos50πtV vào đoạn mạch AB như hình vẽ: điện trở R=80Ω  , tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây không thuần cảm. Điều chỉnh C=14800π  thì điện áp hiệu cụng hai đầu MB có giá trị nhỏ nhất là 72 V. Nối tắt tụ điện thì công suất tiêu thụ của mạch là 184,32 W. Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đặt điện áp u = U căn 2 cos(50pit) V vào đoạn mạch AB như hình vẽ: điện trở  , tụ điện có điện dung C (ảnh 1)
Xem đáp án

Chọn đáp án C

ZC=96Ω.

Điện áp hiệu dụng: UMB=Ur2+ZLZC2R+r2+ZLZC2=U1+R2+2Rrr2+ZLZC2

Khi ZC=ZL=96Ω thì UMBmin=U.rR+r72=U.r80+rr=5760U72   (1)

Nối tắt tụ điện: P=U2R+rR+r2+ZL2184,32=U280+r80+r2+962  (2)

Từ (1) và (2), được: r=48Ω,U=192V.


Câu 40:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1=450 nm   λ2=600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 7,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Điều kiện trùng nhau của hai bức xạ: k1k2=λ2λ1=600450=43k1=4

+ Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là

itn=k1λ1Da=4,450.109.20,5.103=7,2,103m=7,2mm

+ Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ thỏa mãn:

7,5k.itn227,57,2k227,21,04k3,05

Có 2 giá trị k thỏa mãn => Có 2 vân trùng nhau trên đoạn MN


Bắt đầu thi ngay