IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Toán Trắc nghiệm Đa thức có đáp án

Trắc nghiệm Đa thức có đáp án

Trắc nghiệm Đa thức có đáp án (Nhận biết)

  • 364 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các biểu thức 3x+7+3x;13x2y(1+x+2y);3x2+6x+1;x22z+a3x+1 (a là hằng số). Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?

Xem đáp án

Các biểu thức 3x+7+3x; x22z+a3x+1 đều chứa biến ở mẫu nên không phải là đa thức

Có 2 đa thức là 13x2y(1+x+2y);3x2+6x+1

Đáp án cần chọn là A


Câu 2:

Cho các biểu thức x3+2x;x4+3x;xyz+az2;ax(by+cz);xx2+1+2x (a là hằng số). Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?

Xem đáp án

Các biểu thức x3+2x; xx2+1+2x đều chứa biến ở mẫu nên không phải là đa thức

Có ba đa thức là x4+3x;xyz+az2;ax(by+cz)

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Sắp xếp đa thức 2x+5x3x2+5x4 theo lũy thừa giảm dần của biến x

Xem đáp án

Ta có: 2x+5x3x2+5x4=5x4+5x3x2+2x

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Sắp xếp đa thức 4x2+x+7x44x312x5 theo lũy thừa tăng dần của biến x

Xem đáp án

Ta có: 4x2+x+7x44x312x5=x+4x24x3+7x412x5

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Bậc của đa thức xy+xy5+x5yz là:

Xem đáp án

Bậc của đa thức xy+xy5+x5yz là 5 + 1 + 1 = 7

Đáp án cần chọn là B


Câu 6:

Bậc của đa thức x2y2+xy5x2y4 là:

Xem đáp án

Bậc của đa thức x2y2+xy5x2y4 là 1+5 = 2+4 = 6

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi ngay