IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Toán Trắc nghiệm đa thức một biến có đáp án

Trắc nghiệm đa thức một biến có đáp án

Trắc nghiệm Đa thức một biến có đáp án (Nhận biết)

  • 421 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến

Xem đáp án

Đa thức x32x2+3 là đa thức một biến

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến

Xem đáp án

Đa thức x2+x34+x là đa thức một biến

Đáp án cần chọn là A


Câu 3:

Sắp xếp đa thức 6x3+5x48x63x2+4 theo lũy thừa giảm dần của biến ta được:

Xem đáp án

Ta có: 6x3+5x48x63x2+48x6+5x4+6x33x2+4

Đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Sắp xếp đa thức 17x7+5x43x5+9x6 theo lũy thừa giảm dần của biến ta được:

Xem đáp án

Ta có:

17x7+5x43x5+9x6=7x7+8x63x5+5x4+1

Đáp án cần chọn là A


Câu 5:

Sắp xếp đa thức 7x128x10+x11x5+6x6+x10 theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:

Xem đáp án

Ta có:

 7x128x10+x11x5+6x6+x10=10+xx5+6x68x10+x11+7x12

Đáp án cần chọn là D


Câu 6:

Sắp xếp đa thức y4+y73y2+8y5y theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:

Xem đáp án

Ta có:

y4+y73y2+8y5y=y3y2y4+8y5+y7

Đáp án cần chọn là D


Câu 7:

Cho a, b, c là hằng số, hệ số tự do của đa thức x2+(a+b)x5a+3b+2 là

Xem đáp án

Hệ số tự do của đa thức x2+(a+b)x5a+3b+2 là 5a+3a+2

Đáp án cần chọn là B


Câu 8:

Cho a, b là hằng số, hệ số tự do của đa thức x37(a+1)x2a2+b2ab+3 là

Xem đáp án

Hệ số tự do của đa thức x37(a+1)x2a2+b2ab+3 là a2+b2ab+3

Đáp án cần chọn là B


Câu 9:

Hệ số cao nhất của đa thức 5x6+6x5+x43x2+7

Xem đáp án

Hệ số cao nhất của đa thức 5x6+6x5+x43x2+7 là 5

Đáp án cần chọn là D


Câu 10:

Hệ số cao nhất của đa thức 7x59x2+x6x4+10

Xem đáp án

Ta có:7x59x2+x6x4+10x67x5x49x2+10

Hệ số cao nhất của đa thức đã cho là 1

Đáp án cần chọn là D


Bắt đầu thi ngay