IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Toán Trắc nghiệm nghiệm của đa thức một biến có đáp án

Trắc nghiệm nghiệm của đa thức một biến có đáp án

Trắc nghiệm nghiệm của đa thức một biến có đáp án (Nhận biết)

  • 327 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho đa thức P(x). Giá trị x = a là nghiệm của đa thức P(x) nếu:

Xem đáp án

Giá trị x = a là nghiệm của đa thức P(x) nếu: P(a)=0

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây là đúng

Xem đáp án

Đa thức bậc n có không quá n nghiệm.

Đáp án cần chọn là C.


Câu 3:

Cho đa thức fx=x22x. Số nghiệm tối đa có thể có của đa thức f(x) là:

Xem đáp án

Số nghiệm tối đa có thể có của đa thức f(x) là 2 nghiệm.

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Đa thức nào dưới đây vô nghiệm

Xem đáp án

- Xét fx=x2=0x=0. Do đó đa thức f(x) có 1 nghiệm

- Xét gx=2+x2=0x2=2 (vô lý). Do đó đa thức g(x) vô nghiệm

- Xét P(x)=x+2=0x=2. Do đó đa thức P(x) có 1 nghiệm

- Xét Qx=x3=0x=0. Do đó đa thức Q(x) có 1 nghiệm.

Đáp án cần chọn là B.


Câu 5:

Cho đa thức f(x), nếu f(a) = 0, f(b)0 thì:

Xem đáp án

Nếu f(a) = 0 thì x = a là nghiệm của đa thức f(x)

Nếu f(b)0 thì x = b không là nghiệm của đa thức f(x).

Đáp án cần chọn là B.


Bắt đầu thi ngay