IMG-LOGO

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán học năm 2022 chọn lọc, có lời giải ( Đề 1)

  • 12460 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho mặt cầu có bán kính R= 3 Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

Xem đáp án

Chọn B

Diện tích mặt cầu là .S=4πR2=4π.32=36π


Câu 2:

Thể tích của một khối lập phương bằng 27. Cạnh của khối lập phương đó là

Xem đáp án

Chọn A                                                 

Gọi cạnh của khối lập phương là a ta có .a3=27a=3


Câu 3:

Phương trình log2x+1=2 có nghiệm là

Xem đáp án

Chọn C

 log2x+1=2x+1=22x+1=4x=3


Câu 4:

Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị như hình bên?

VietJack


Câu 6:

Cho cấp số cộng un có số hạng đầu u1=2 và công sai d =5 . Giá trị u4 bằng

Xem đáp án

Chọn B

Phương pháp:

Cấp số cộng có số hạng đầu u1 và công sai d thì có số hạng thứ n là un=u1+n1d

Cách giải:

Số hạng thứ tư là u4=u1+3d=2+3.5=17


Câu 8:

Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là

Xem đáp án

Chọn D

Số tập con gồm 3 phần tử của tập hợp gồm 7 phân tử là: C73 tập hợp.


Câu 9:

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx=sinx là 

Xem đáp án

Chọn D

.sinxdx=cos x+C


Câu 11:

Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm sốy=6x và các đường thẳng y=0,  x=1,  x=2. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng

Xem đáp án

Chọn B

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng   π126x2dx=π126x2dx.


Câu 12:

Cho hàm số f(x) thỏa mãn 13fxdx=5 và 13fxdx=1 . Tính tích phân I=11fxdx .

Xem đáp án

Chọn A 

I=11fxdx=13fxdx+31fxdx=13fxdx13fxdx=15=4


Câu 14:

Trong không gian với hệ tọa độ cho điểm A3;1;2 . Tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua trục Oy là:

Xem đáp án

Chọn D

Toạ độ điểm A’ đối xứng với A(-3;1;2) qua trục Oy là (3;1;-2)


Câu 19:

Xác định tập nghiệm S của bất phương trình 132x33.

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: 132x33332x332x1x1

Tập nghiệm của BPT là: S=(;1]


Câu 21:

Cho số phức z thoả mãn .z¯3+i=0 Môđun của z bằng

Xem đáp án

Chọn A

Ta có: z¯3+i=0z¯=3iz=z¯=32+12=10


Câu 22:

Trong không gian Oxyz cho điểm I(2;3;4) và A(1;2;3). Phương trình mặt cầu tâm I và đi qua A có phương trình là:

Xem đáp án

Chọn D

Mặt cầu tâm I đi qua AIA=RR=122+232+342=3

S:x22+y32+z42=3


Câu 24:

Nếu32x>3+2 thì 


Câu 25:

Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;0;2) và đường thẳng Δ:x21=y+12=z31. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với có phương trình  là

Xem đáp án

Chọn C

Mặt phẳng cần tìm đi qua M(1;0;2)  và có véc tơ pháp tuyến là

.n=(1;2;1)1(x1)+2(y0)(z2)=0x+2yz+1=0


Bắt đầu thi ngay