IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Toán Trắc nghiệm Các phép toán trên tập hợp có đáp án

Trắc nghiệm Các phép toán trên tập hợp có đáp án

Trắc nghiệm Các phép toán trên tập hợp có đáp án (Nhận biết)

  • 525 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hai tập hợp A = { xxlà ước số nguyên dương của 12}

B = { xxlà ước số nguyên dương của 18}

Tập hợp A B là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

A={1;2;3;4;6;12} và B={1;2;3;6;9;18}

Khi đó A∩B={1;2;3;6}


Câu 2:

Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong N. Tập hợp B3  B6 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có: B3∩B6 là tập hợp các số tự nhiên vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 6.

Ngoài ra ta thấy, các số tự nhiên nếu chia hết cho 6 thì chắc chắn chia hết cho 3 nên giao hai tập B3, B6 chính là B6


Câu 3:

Cho hai tập hợp A=1;5 và B=1;3;5. Tìm  AB

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Tập hợp A∩B gồm những phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B

⇒A∩B={1;5}.


Câu 4:

Cho hai tập hợp A=a;b;c;d;m,B=c;d;m;k;l. Tìm  AB

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Tập hợp A và tập hợp B có chung các phần tử c, d, m.

Do đó A∩B={c; d; m}.


Câu 5:

Cho hai tập hợp X=1;3;5;8, Y=3;5;7;9. Tập hợp XY bằng tập hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

X={1;3;5;8},Y={3;5;7;9}⇒X∪Y={1;3;5;7;8;9}


Câu 6:

Cho hai tập hợp X=1;a;b,Y=3;5. Tập hợp XY bằng tập hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

X={1;a;b},Y={3;5}⇒X∪Y={1;a;b;3;5}


Câu 7:

Cho hai tập hợp A=2;4;6;9,B=1,2,3,4. Tập hợp A\B bằng tập hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có: A={2;4;6;9},B={1;2;3;4}⇒A\B={6;9}


Câu 8:

Cho hai tập hợp A=0;1;2;3;4,B=2;3;4;5;6. Xác định tập hợp A\B:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Tập hợp A\B gồm những phần tử thuộc A nhưng không thuộc B

⇒A\B={0;1}


Câu 9:

Cho hai tập hợp A=0;1;2;3;4,B=2;3;4;5;6. Xác định tập hợp B\A

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Tập hợp B\A gồm những phần tử thuộc B nhưng không thuộc A

⇒B\A={5;6}.


Câu 10:

Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong N. Tập hợp B3  B6 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Nhận xét: B6B3 nên B3B6=B3


Bắt đầu thi ngay