IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Toán Trắc nghiệm Mệnh đề có đáp án

Trắc nghiệm Mệnh đề có đáp án

Trắc nghiệm Mệnh đề có đáp án (Nhận biết)

  • 1383 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một mệnh đề có thể có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B

Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai.

+ Một câu khẳng định sai gọi là một mệnh đề sai, một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng.

+ Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Từ định nghĩa mệnh đề ta thấy: Một mệnh đề là một khẳng định có tính đúng sai, nghĩa là ta có thể xét được sự đúng, sai của nó.


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Theo định nghĩa thì một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai


Câu 3:

Các phương án sau, đâu là một mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Dễ thấy các mệnh đề ở mỗi đáp án B, C, D đều sai.

Mệnh đề ở đáp án A đúng.


Câu 4:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án B nằm trong bất đẳng thức về độ dài 3 cạnh của một tam giác.

Đáp án A sai vì π là số vô tỉ.

Đáp án C sai vì đây là câu hỏi, không phải mệnh đề.

Đáp án D sai vì 3+2=5.


Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Đáp án A: Hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa chắc bằng nhau nên A sai.

Đáp án B: Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau nên B đúng.

Đáp án C: Tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều nên có ba góc bằng nhau nên C đúng.

Tương tự đáp án D cũng là tam giác đều nên D đúng.


Câu 6:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Đáp án B: Nếu a chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của a chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của a cũng chia hết cho 3. Vậy a chia hết cho 3 nên B đúng.

Đáp án C và D đều đúng theo định nghĩa tam giác vuông.

Đáp án A sai vì nếu a = 0, b = −1 thì a2 = 0 < 1 = b2


Câu 7:

Câu nào sau đây không phải là mệnh đề:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Câu hỏi không phải mệnh đề nên đáp án A sai


Câu 8:

Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Câu “Buồn ngủ quá!” là câu cảm thán, không xét được tính đúng sai nên không phải mệnh đề.


Câu 9:

Cho các phát biểu sau, số phát biểu là mệnh đề là:

+ Trái đất hình elip

+ Các em hãy cố gắng học tập

+ Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 60° phải không?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Phát biểu 1 là mệnh đề vì ta có thể xét tính đúng sai của nó, cụ thể mệnh đề này sai.

Phát biểu 2 và 3 không là mệnh đề vì chúng là các câu hỏi, cảm thán nên không xét được tính đúng sai của chúng.


Câu 10:

Mệnh đề P kéo theo Q kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Mệnh đề P kéo theo Q kí hiệu là  


Câu 11:

Trong các câu sau, câu nào không là mệnh đề chứa biến?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Dễ thấy các đáp án B, C, D đều có chứa các biến, đáp án A là mệnh đề xét được tính đúng sai ngay nên nó không là mệnh đề chứa biến.


Câu 12:

Mệnh đề “xR,x2=2” khẳng định rằng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Mệnh đề “xR,x2=2” đọc là “Có ít nhất một số thực x mà bình phương của nó bằng 2”.


Câu 13:

Xét câu P(n): “n chia hết cho 12”. Với giá trị nào của n sau đây thì P(n) là mệnh đề đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Với n = 48 thì n ⋮ 12 nên A đúng.

Các đáp án còn lại đề không chia hết cho 12 nên loại


Câu 14:

Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển”?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển” là “Có ít nhất một động vật không di chuyển”.


Câu 15:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x): “x2 + 3x + 1 > 0 với mọi x” là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Phủ định của mệnh đề P(x) là  P(x)¯: “Tồn tại x sao cho x2 + 3x + 1 ≤ 0


Bắt đầu thi ngay