IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Toán Trắc nghiệm Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn có đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn có đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn có đáp án (Nhận biết)

  • 648 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phương trình 3x - 2y = 5. Tập nghiệm của phương trình là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: 3x - 2y = 5  y =32x52

Vậy tập nghiệm của phương trình là S =x;32x52,x


Câu 2:

Hệ phương trình 2x+3y=4x+y=2

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có:2x+3y=4x+y=22x+3y=42x+2y=42x+3y=45y=8

x=25y=85

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là 25;85


Câu 3:

Hệ phương trình 2x5y+z=10x+2y3z=10x+3y+2z=16có nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Bấm máy tính ta được nghiệm của phương trình đã cho là x=2y=2z=4


Câu 4:

Hệ phương trìnhmx+y=m+1xmy=2017 có nghiệm khi:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có:

D=m11m=m21;Dx=m+112017m=m2m2017;Dy=mm+112017=2016m1

Vì  D=m2110 nên hệ phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m.


Câu 5:

Cho hệ phương trình có tham số m: mx+y=mx+my=m. Hệ có nghiệm duy nhất khi:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có:  D = m11m = m2 − 1

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất ⇔ D ≠ 0 ⇔ m2 – 1 ≠ 0 ⇔ m ≠ ±1


Câu 6:

Cho hệ phương trình:xmy=0mxy=m+1 . Hệ phương trình có vô số nghiệm khi:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có:

D=1mm1=m21;Dx=0mm+11=m(m+1);Dy=10mm+1=m+1

Nếu D = 0 ⇔ m2 – 1 = 0 ⇔ m = ±1

Với m = 1 ⇒ Dx ≠ 0 nên hệ phương trình vô nghiệm.

Với m = −1 ⇒ Dx = Dy = 0 nên hệ phương trình có vô số nghiệm.


Câu 7:

Hệ phương trình xy=9x.y=90 có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

- Từ phương trình đầu suy ra y = x − 9

- Thay vào phương trình dưới ta được:

x (x − 9) = 90 ⇔ x2 − 9x – 90 = 0 ⇔  x=15y=6x=6y=15


Câu 8:

Để hệ phương trình  x+y=Sx.y=Pcó nghiệm, điều kiện cần và đủ là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

- Ta có: x, y là nghiệm phương trình X2 – SX + P = 0

- Hệ phương trình có nghiệm khi Δ = S2 − 4P ≥ 0.


Câu 9:

Hệ phương trình x2+y2=1y=x+m có đúng một nghiệm khi và chỉ khi:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có: y = x + m ⇒ x2 + (x + m)2 = 1 ⇔ 2x2 + 2mx + m2 – 1 = 0 (∗)

Hệ phương trình có đúng 1 nghiệm khi phương trình (∗) có đúng 1 nghiệm

⇔ Δ′ = m2 −2m2 + 2 = 0 ⇔ m = ±  2


Câu 10:

Cho hệ phương trình  x+y=4x2+y2=m2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi ngay