IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Toán Trắc nghiệm Toán 10 Hàm số có đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 Hàm số có đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 Hàm số có đáp án (Nhận biết)

  • 1018 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2 |x − 1| + 3 |x| − 2?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Đặt y = f(x) = 2 |x − 1| + 3 |x| − 2

Ta có: f(2) = 2 |2 − 1| + 3 |2| − 2 = 6 nên (2; 6) thuộc đồ thị hàm số.


Câu 2:

Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số  y=x24x+4x

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Xét đáp án A, thay x = 2 và y = 0 vào hàm số y=x24x+4x ta được 0=224.2+42: thỏa mãn.

Xét đáp án B, thay x = 3 và y =13  vào hàm số y=x24x+4x ta được 13=324.3+43: thỏa mãn

Xét đáp án C, thay x = 1 và y = -1 vào hàm số y=x24x+4x ta được 1=124.1+411=1: không thoả mãn


Câu 3:

Cho hàm số y=2x1,x;0x+1,x0;2x21,x2;5 . Tính f(4), ta được kết quả:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta thấy x = 4 ∈ (2; 5] ⇒ f(4) =42 – 1 = 15.


Câu 4:

Cho hàm số y = f (x) = |−5x|. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có · f(−1) = |−5.(−1)| = |5| = 5⇒ A đúng.

f(2) = |−5.2| = |−10| = 10 ⇒ B đúng.

f(−2) = |−5.(−2)| = |10| = 10 ⇒ C đúng.

15=5.15=1=1⇒ D sai. 


Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=x1x2x+3 là 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

x2x+3=x22.12x+14+114=x122+114>0,xR

Vậy tập xác định của hàm số là: R


Câu 6:

Tìm tập xác định D của hàm số  y=x+2x+3

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Hàm số xác định khi  x+20x+30x2x3x2

Vậy tập xác định của hàm số là:  D=2;+


Câu 7:

Cho hai hàm số f(x) và g(x) cùng đồng biến trên khoảng (a; b). Có thể kết luận gì về chiều biến thiên của hàm số y = f(x) + g(x) trên khoảng (a; b)?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Vì f(x) và g(x) cùng đồng biến trên khoảng (a; b) nên với x­­1, x2 ∈ (a; b) mà 

x1 < x2 thì:f(x1)<f(x2)g(x1)<g(x2)⇒ f(x1) + g(x1) < f(x2) + g(x2)

Do đó y = f(x) + g(x) cũng đồng biến trên (a; b).


Câu 8:

Cho hàm số y = f(x) có tập xác định là [−3; 3] và đồ thị của nó được biểu diễn bởi hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

VietJack

 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Trên khoảng (−3; −1) và (1; 3) đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải

⇒ Hàm số đồng biến trên khoảng (−3; −1) và (1; 3).


Câu 9:

Tìm tập xác định D của hàm số  y=x+4x216

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Hàm số xác định khi x2 – 16 > 0 ⇔ x2 > 16 ⇔  x>4x<4

Vậy tập xác định của hàm số là D = (−∞; −4) ∪ (4; +∞).


Câu 10:

Cho hàm số:f(x)=xx+1,x01x1,x<0  . Giá trị f(0),f(2),f(2) là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta thấy:

x=00 nên  f(0)=00+1=0

x=20 nên f(2)=22+1=23

x=2<0 nên f(2)=121=13


Câu 11:

Cho hàm số: y = f(x) = |2x − 3|. Tìm x để f(x) = 3.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có: f(x) = |2x − 3| = 3 ⇔  2x3=32x3=3x=3x=0

Vậy x = 3 hoặc x = 0.


Câu 12:

Câu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

+) Hàm số y = a2x + b đồng biến khi a2 > 0 ⇔ a ≠ 0 nên A, B và D sai.

+) Hàm số y = -a2x + b nghịch biến khi –a2 < 0 ⇔ a ≠ 0 nên C đúng.


Câu 13:

Xét tính chất chẵn lẻ của hàm số y = 2x3 + 3x + 1. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

TXĐ: R.

Ta có: f(−x) = 2.(−x)3 + 3.(−x) + 1 = −2x3 − 3x + 1

Do đó y = f(x) là hàm số không chẵn cũng không lẻ.


Câu 14:

Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = |x + 2| − |x − 2|, g(x) = −|x|

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Các hàm số y = f(x), y = g(x) đều xác định trên R và có –x ∈ R

Ta có:

f(−x) = |−x + 2| − |−x − 2| = |x − 2| − |x + 2| = −f(x) nên y = f(x) là hàm số lẻ.

g(−x) = −|−x| = −|x| = g(x) nên y = g(x) là hàm số chẵn.


Câu 15:

Cho đồ thị hàm số y = x3 như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai?

VietJack

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy, hàm số đồng biến trên R nên các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D sai vì không có khái niệm hàm số đồng biến tại một điểm.


Bắt đầu thi ngay