IMG-LOGO

Đề kiểm tra giữa học kỳ I (Đề 1)

  • 1897 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Gọi M là tập hợp các chữ số của số 2020 thì:
Xem đáp án

Chọn D . Tập hợp các chữ số của số là:M=2;0

 


Câu 2:

Kết quả của phép tính 29:23  là:

Xem đáp án

Đáp án A

Có 29:23=293=26


Câu 3:

Tổng 120+105+513 chia hết cho số nào?

Xem đáp án

Chọn  D

Có: 120+105+513=7382;    3;     9


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Chọn đáp án đúng :

Xem đáp án

Chọn B

Vì B nằm giữa A,C nên tia BA là tia đối của tia BC


Bắt đầu thi ngay