Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (Mới nhất)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (Mới nhất)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (Mới nhất) - Đề 1

  • 4645 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phân số -23đọc như thế nào?
Xem đáp án
Đáp án B. Âm hai phần ba
Phân số đọc là âm hai phần ba.

Câu 2:

Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:
Media VietJack
Xem đáp án
Đáp án B. 34
Trong hình vẽ trên, hình chữ nhật được chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu 3 phần.
Do đó, phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ trên là:34
.

Câu 3:

Làm tròn số 79,8245 đến chữ số thập phân thứ hai là:
Xem đáp án
Đáp án B. 79,82.
Chữ số thập phân thứ hai của số 79,8245 là 2.
Chữ số bên phải liền nó là 4 < 5 nên chữ số thập phân thứ hai giữ nguyên là 2 và bỏ các chữ số từ chữ số thập phân thứ ba trở đi.
Vậy số 79,8245 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là 79,82.

Câu 4:

Cho hình vẽ, ký hiệu nào sau đây là đúng?
Media VietJack
Xem đáp án
Đáp án C. Ad; Bd 
Trong hình vẽ trên, điểm A nằm trên đường thẳng d nên ký hiệu Ad.
Điểm B không nằm đường thẳng d nên ký hiệu Bd.

Câu 5:

Câu nào sai trong các câu sau đây?
Xem đáp án
Đáp án B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song.
Các phát biểu A, C, D đúng.
Phát biểu B sai vì hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song hoặc trùng nhau.

Câu 6:

Chiếc bút chì trong hình vẽ dưới đây có độ dài bằng bao nhiêu?
Media VietJack
Xem đáp án
Đáp án A. 8 cm
Trong hình vẽ trên, một đầu của chiếc bút chì trùng với vạch số 0 và đầu kia trùng với vạch số 8.
Do đó chiếc bút chì có độ dài 8 cm.

Câu 7:

Thực hiện phép tính:
a) 34+15
b) 37  .  2525
c) 21,45 + (–13,24)
d) 123,5 – 14,6 . 2
Xem đáp án

Lời giải

a) 34+15=1520+420 =15+420=1120b) 37  .  2525=3.27.525=63525=6351435=835

c) 21,45 + (13,24)  = 21,45 13,24 = 8,21. d) 123,5  14,6 . 2 = 123,5  29,2 = 94,3.


Câu 8:

Tìm x:
a) x + 3,25 = 6,15 b) 112x=3c) x:38=2
Xem đáp án

Lời giải

a) x + 3,25 = 6,15x = 6,15  3,25 x = 2,9. Vy x = 2,9.b)112x=3x=1123x=11262x=52Vy x=52

c) x:38=2x=2.  38x=2.38x=34Vy x=34


Câu 9:

Một nhà thầu xây dựng nhận xây cất một ngôi nhà với chi phí là 360 000 000 đồng nhưng chủ nhà xin hạ bớt 2,5% và nhà thầu đã đồng ý. Tính số tiền nhà thầu nhận xây nhà?
Xem đáp án
Lời giải
Cách 1:
Nếu xem số tiền nhà thầu nhận xây nhà ban đầu là 100% thì số tiền xây nhà sau khi bớt so với số tiền ban đầu là:
100% − 2,5% = 97,5%
Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:
360 000 000 × 97,5 : 100 = 351 000 000 (đồng)
Vậy số tiền nhà thầu nhận xây nhà là 351 000 000 đồng.
Cách 2:
Số tiền chủ nhà xin hạ bớt là:
360 000 000 × 2,5 : 100 = 9 000 000 (đồng)
Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:
360 000 000 – 9 000 000 = 351 000 000 (đồng)
Vậy số tiền nhà thầu nhận xây nhà là 351 000 000 đồng.

Câu 10:

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 cm; OB = 6 cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
b) So sánh OA và AB.
c) Chứng minh điểm A là trung điểm của OB.
d) Lấy điểm C trên tia Ox sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OC.
Xem đáp án
Lời giải
Media VietJack
a) Trên tia Ox, ta có OA < OB (vì 2 cm < 4 cm)
Do đó, điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên:
OA + AB = OB
3 + AB = 6
Suy ra: AB = 6 – 3 = 3 (cm).
Mà OA = 3 cm.
Vậy OA = AB.
c) Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì:
+ Điểm A nằm giữa hai điểm O và B (chứng minh câu a)
+ OA = AB (chứng minh câu b)
Vậy điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB.
d) Vì điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên:
AC=BC=AB2=32=1,5  (cm)
Điểm C nằm giữa hai điểm O và B vì:
+ Ba điểm O, B, C cùng nằm trên một đường thẳng (cùng thuộc tia Ox)
+ BC < OB (1,5 cm < 6 cm)
Vì điểm C nằm giữa hai điểm O và B nên:
OC + BC = OB
OC + 1,5 = 6
Suy ra: OC = 6 – 1,5 = 4,5 (cm).
Vậy OC = 4,5 cm.

Câu 11:

Tính tng: 21  .3+23.5+25  .7+...+299.  101

Xem đáp án

Ta có: 21  .3+23.5+25  .7+...+299.  101=311  .3+533.5+755  .7+...+1019999.  101=31  .311  .3+53.533.5+75  .755  .7+...+10199.  1019999.  101=113+1315+1517+...+1991101=11101Vy: 21  .3+23.5+25  .7+...+299.  101=100101


Bắt đầu thi ngay